Αρχείο κατηγορίας Διαγώνισμα Γενικής

Βιολογία Γενικής Παιδείας Διαγώνισμα Προσομοίωσης 2015

Θέμα Α.

Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε την απάντηση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:                                                                                                                                       Μονάδες 25

Α1. Τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια των φυματίων και τα βακτήρια E. coli:

 1. προσφέρουν ωφέλιμα συστατικά στους ξενιστές τους.
 2. Είναι συμβιωτικοί προκαρυωτικοί οργανισμοί
 3. παράγουν νιτρικά ιόντα και βιταμίνη Κ αντίστοιχα
 4. όλα τα παραπάνω

Α2. Η ένταση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος :

 1. είναι φαινόμενα ρύπανσης της ατμοσφαίρας παγκόσμιας εμβέλειας
 2. οφείλονται στην απελευθέρωση στην ατμοσφαίρα χλωροφθοράνθρακων και αυξημένων συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα αντίστοιχα.
 3. Ευθύνονται για την αυξημένη συγκράτηση υπεριώδους ακτινοβολίας και την αυξημένη ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλίου που φτάνει στη Γη αντίστοιχα..
 4. τίποτα από τα παραπάνω

Α3. Ο υδρολογικός κύκλος:

 1. πραγματοποιείται και χωρίς την μεσολάβηση ζωντανών οργανισμών:
 2. Λαμβάνει χώρα μόνο μέσω της διαπνοής και της επιδερμικής εξάτμισης ‘
 3. επηρεάζει τον κύκλο του αζώτου
 4. το πρώτο και το τρίτο

Α4. Το έτος 1831 ο Κ. Δαρβίνος:

 1. Είχε αποσαφηνίσει τις βασικές αρχές της θεωρίας του
 2. Δημοσίευσε το έργο του
 3. Απέπλευσε με τη φρεγάτα “ ιχνήλατης”
 4. Γεννήθηκε

A5.Το πλασμώδιο και ο HIV:

 1. Προσβάλουν και τα δύο παθογόνα τα έμμορφα συστατικά του αίματος
 2. αποτελούν και τα δύο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 3. και τα δύο έχει αποδειχθεί ότι μεταδίδονται με έντομα
 4. και τα δυο παθογόνα παράσιτα και διαθέτουν έλυτρο

Θέμα Β

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.                                                                    Μονάδες 25

Β1. Πολλοί μύκητες μπορούν να αναπαράγονται με εκβλάστηση. Να περιγράψετε αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιασμού των μυκήτων.                                                                                  (μονάδες 5)

Β2. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της μη ειδικής άμυνας; Τι μηχανισμοί άμυνας περιλαμβάνει;                                                                                                                                         (μονάδες 5)

Β3. Με ποιους τρόπους επιμηκύνεται αρκετά ο χρόνος επιβίωσης των νοσούντων με AIDS;                                                                                                                              (μονάδες 5)

Β4. .Στον βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου συμμετέχουν τα νιτροποιητικά και τα απονιτροποιητικά βακτήρια καθώς και τα φυμάτια των ψυχανθών φυτών. Ποιος είναι ο ρόλος τους;                                                                                                                                                                        (μονάδες 6)

Β5. Τι είναι τα ενδοπσπόρια; Υπό ποιες συνθήκες δημιουργούνται;                               (μονάδες 4)

Θέμα Γ

Γ1. Ένας άνθρωπος μολύνθηκε από ένα στέλεχος του βακτηρίου που προκαλεί την ασθένεια του τετάνου. Στις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι κατά την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση του ατόμου σε αυτή τη λοίμωξη, παρήγαγε δύο διαφορετικά είδη αντισωμάτων για να την αντιμετωπίσει. Επίσης διαπιστώθηκε ότι μόνο το ένα από τα δύο αυτά είδη αντισωμάτων συνδεόταν με το ίδιο το βακτηριακό κύτταρο.

α. Εξηγήστε τον λόγο για τον οποίο απαιτήθηκε η παραγωγή δύο διαφορετικών ειδών αντισωμάτων για την αντιμετώπιση αυτής της λοίμωξης από το ανοσοβιολογικό σύστημα του ασθενούς.                                                                                                                                                          (μονάδες 4)

β. Πού διαφέρουν ως προς την δομή και τον τρόπο δράσης αυτά τα δύο διαφορετικά είδη αντισωμάτων που κυκλοφορούν στην λέμφο και το αίμα και αντιμετωπίζουν την λοίμωξη από το βακτήριο του τετάνου;                                                                                                      (μονάδες 4)

Γ2. Δίνεται το παρακάτω φυλογενετικό δένδρο:

Προσομοίωση Γενικής 2015-01

 

α. Σε ποια ταξινομική βαθμίδα γνωρίζεται ότι συγκατατάσσονται:

 1. Άνθρωπος – Γίββωνας

2. Άνθρωπος – Λύγκας

 1. Άνθρωπος – Κροκόδειλος                                                                                          (μονάδες 3)

β. Στο παραπάνω φυλογενετικό δένδρο ποιο είδος είναι λιγότερο συγγενικό με όλα τα υπόλοιπα;                                                                                                                                              (μονάδες 1)

γ. Σύμφωνα με ποιο κριτήριο κατατάχθηκαν οι παραπάνω οργανισμοί στις ταξινομικές βαθμίδες που ζητούνται;                                                                                                                          (μονάδες 3)

δ. Ποιο σημείο από τα Α, Β, Γ, Δ, του φυλογενετικού δένδρου υποδεικνύει τον απώτερο κοινό πρόγονο του λύγκα και της χελώνας C. careta;                                                                (μονάδες 2)

ε. Ποιο είδος δεν υπάρχει σήμερα;                                                                                  (μονάδες 1)

στ. Το είδος αυτό σε ποιο σύγχρονο είδος εξελίχθηκε;                                                    (μονάδες 1)

ζ. Εξηγήστε πως συνέβει αυτή η εξέλιξη σε νέο είδος μέσα στο πέρασμα του εξελικτικού χρόνου, σύμφωνα με την δράση της φυσικής επιλογή.                                                                  (μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνεται το παρακάτω τροφικό πλέγμα σε ένα μεσογειακό οικοσύστημα. Τα πεύκα είναι δένδρα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών.

Προσομοίωση Γενικής 2015-02

 

α. Πόσες και ποιες τροφικές αλυσίδες υπάρχουν στο παραπάνω τροφικό πλέγμα;                                                                                                                                                        (μονάδες 3)

β. Ποιοι οργανισμοί ανήκουν στο τρίτο τροφικό επίπεδο;                                   (μονάδες 2)

γ. Στην τροφική αλυσίδα Πεύκο—> Μελίγκρα —> Δρυοκολάπτης —> Κουκουβάγια

Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού όταν γνωρίζεται ότι υπάρχουν δέκα πεύκα και πάνω σε κάθε πεύκο ζουν 1000 έντομα, κάθε πτηνό τρέφεται με 100 έντομα και κάθε κορυφαίος καταναλωτής απαιτεί για τροφή πέντε πτηνά.                                                          (μονάδες 6)

δ. Αν είναι γνωστό ότι ένας δρυοκολάπτης ζυγίζει δύο κιλά να υπολογιστεί η βιομάζα κάθε τροφικού επιπέδου στην παραπάνω τροφική αλυσίδα.                                                            (μονάδες 4)

ε. Να σχεδιαστεί η τροφική πυραμίδα ενέργειας για αυτήν τροφική αλυσίδα αν γνωρίζεται ότι κάθε πεύκο περιεχέι ενέργεια 10 Kj/Kg.                                                                              (μονάδες 4)

στ. Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ξέσπασε μια περιορισμένης έκταση πυρκαγιά. Στο διάγραμμα παρακάτω εμφανίζεται η μεταβολή της απορρόφησης του οξυγόνου από την ατμοσφαίρα του οικοσυστήματος, δέκα χρόνια πριν και μετά την πυρκαγιά.

Προσομοίωση Γενικής 2015-03

 

Να αιτιολογήσετε την συμπεριφορά της καμπύλης απορρόφησης του αερίου από την ατμοσφαίρα.                                                                                                                                         (μονάδες 6)

Διαγώνισμα γενικής εφ’ όλης της ύλης

ΖΗΤΗΜΑ 1ο Μονάδες 15

Β. Σημειώστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή και ποια είναι λανθασμένη. Μόρια 15

1. Το αίμα και ο εγκέφαλος συμμετέχουν σε όλους τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του σώματός μας.

2. «Τα μεσογειακά οικοσυστήματα μπορούν να επανακάμψουν σε λιγότερο από δέκα χρόνια, γιατί οι μικροοργανισμοί τους έχουν προσαρμοστεί στην περιοδική εμφάνιση της φωτιάς αναπτύσσοντας συγκεκριμένους μηχανισμούς αναγέννησης.» Η παραπάνω πρόταση συμφωνεί με τη θεωρία του Κ. Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών.

3. Η βιοποικιλότητα ενός βιότοπου εξηγείται από τη θεωρία της φυσικής επιλογής.

4. Όσο αυξάνεται η βιοκοινότητα ενός βιότοπου τόσο σταθερότερο αναμένεται να είναι αυτό το οικοσύστημα.

5. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) προκαλεί διαταραχή του ομοιοστατικού μηχανισμού της συγκέντρωσης του αερίου CO2 στο αίμα μας.

6. Η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων ενός βιότοπου δεν μπορεί να επηρρεάσει τις σχέσεις ισορροπίας που αναπτύσονται μεταξύ των βιοτικών παραγόντων του.

7. Τα άτομα που ανήκουν στο ίδιο είδος, σύμφωνα με το μειξιολογικό κριτήριο, πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν από κοινού γενετικό υλικό για τη δημιουργία γόνιμων απογόνων τους.

8. Ο ιός της πολυομυελίτιδας και ο ιός του AIDS είναι αδύνατον να εντοπιστούν στο ίδιο μέρος του σώματός μας, λόγω της εξειδίκευσης προσβολής που παρουσιάζουν οι ιοί.

9. Η συγκέντρωση των δευτερογενών ρύπων θα πρέπει να φτάνει τη μέγιστη τιμή της κατά τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

10. Όταν δύο πληθυσμοί του ίδιου είδους, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πάψουν να μοιράζονται κάποιον κοινό βιότοπο, τότε είναι δυνατόν να δημιουργηθούν δύο νέα είδη.

11. Οι ιοί δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν στο έδαφος.

12. Το εμβόλιο μας θεραπεύει από τα μικρόβια.

13. Η μεταβλητή περιοχή των αντισωμάτων υπάρχει μόνο στις βαριές αλυσίδες τους και καθορίζεται το σχήμα της από την αλληλουχία των αμινοξέων της.

14. Η διαδικασία της διαφοροποίησης των κυττάρων ευθύνεται για τις διαφορετικές κατηγορίες Τ- και Β-λεμφοκυττάρων.

15. Η δομή Υ των αντισωμάτων οφείλεται στους ετεροπολικούς δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ των βαριών και των ελαφριών αλυσίδων που συνθέτουν το μόριο κάθε αντισώματος.

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο Μονάδες 25

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιους τρόπους μετάδοσης στον άνθρωπο των λοιμωδών νοσημάτων γνωρίζετε;Μόρια 12

2. Οι δοξασίες ορισμένων αρχαίων φυλών, αναφέρουν ότι όταν πεθαίνει ένας πολεμιστής, τότε η ύλη του ξανασυμμετέχει στη ζωή. Αρχικά γίνεται φυτό, μετά ζώο και τέλος μπορεί να βρεθεί και πάλι ως σώμα ενός νέου πολεμιστή. Με βάση τις σύγχρονες γνώσεις μας για τους βιογεωχημικούς κύκλους βλέπετε κάποια αλήθεια στις δοξασίες αυτές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μόρια 13

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο Μονάδες 25

Οι δύο παρακάτω γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στο όζον. Ποια από τις δύο παραστάσεις αναφέρεται στο όζον ως ρύπος και ποια στο όζον ως αέριο της στρατόσφαιρας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

21_3_1

ΖΗΤΗΜΑ 4ο Μονάδες 25

Η ελονοσία αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες νόσους που απειλεί την παγκόσμια υγεία καθώς κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, ως επί το πλείστον παιδιά, χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμη εφικτή η δημιουργία απολεσματικού εμβολίου για την ελονοσία, εξαιτίας του πολύπλοκου κύκλου ζωής του μικροβίου που ευθύνεται για τη νόσο, ενώ επιπλέον τα ανθελονοσιακά φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν καταστεί, εν πολλοίς, ανίσχυρα λόγω της επιβίωσης των ανθεκτικών στελεχών του μικροβίου από την παρατεταμένη χρήση τους. Με βάση τα παραπάνω απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Σε ποια κατηγορία μικροοργανισμών ανήκει το αίτιο της ελονοσίας, τι γνωρίζετε για αυτή την κατηγορία μικροβίων, πως μεταδίδεται και ποια κύτταρά μας καταστρέφει το μικρόβιο της ελονοσίας;

2. Ποιος είναι ο κύκλος της ασθένειας; Συγκρίνετε τον κύκλο του Plasmodium vivax με εκείνον του Entamoeba histolytica ως προς τις ομοιότητες και τις διαφορές. Με ποιον άλλο τρόπο είναι δυνατό να μεταδωθεί η ελονοσία από ένα μολυσμένο άτομο σε ένα άλλο υγιές, εκτός από τα κουνούπια;

3. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταβολή συναρτήση του χρόνου, της συγκέντρωσης των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων καθώς και των Plasmodium vivax, εντός του σώματος ενός ατόμου με ελονοσία. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία κυττάρων;

21_4_1

4. Με δεδομένο ότι δε διαθέτουμε εμβόλιο, ούτε όμως και πολύ αποτελεσματικά μέσα θεραπείας για την ελονοσία, ποιος τρόπος έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της νόσου; Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτού του τρόπου για το περιβάλλον;

5. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή συναρτήση του χρόνου του πληθυσμού των εντόμων και των αρπακτικών πτηνών καθώς και της συγκέντρωσης του εντομοκτόνου DDT σε μία περιοχή που επικρατούσε και ακόμη επικρατεί επιδημία ελονοσίας. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε πληθυσμό και στη συγκέντρωση του εντομοκτόνου; Να αιτιολογήσετε με μία σύντομη απάντηση.

21_4_2

6. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή του πληθυσμού των P.vivax και των ανθρώπων σε μία περιοχή που πλήττεται από την ελονοσία επί χρόνια και οι ιατροί προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν με φαρμακευτική αγωγή. Με δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αιμοσφαίρια τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τον πολλαπλασιασμό του P.vivax. Να αιτιολογήσετε τη συμπεριφορά των καμπυλών όπως αυτές δίνονται.

21_4_3

7. Να προτείνετε έναν οικολογικό τρόπο για την καταπολέμηση των κουνουπιών που αποτελούν το μέσο μετάδοσης της ελονοσίας.

8. Στο παρακάτω διάγραμμα φυλογενετικού δένδρου παρουσιάζεται η εξελικτική σχέση μεταξύ των πρωτόζωων. Σε ποιες ταξινομικές βαθμίδες αντιστοιχούν τα 1, 2, 3, 4 και 5; Ποιο από όλα τα πρωτόζωα εμφανίστηκε πρώτο στον πλανήτη; Η τριχομονάδα ή το τρυπανόσωμα είναι περισσότερο συγγενής με το πλασμώδιο;

21_4_4

9. Η ελονοσία ενδημεί στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές του πλανήτη, όπου η βροχόπτωση, η υψηλή θερμοκρασία και τα έλη αποτελούν ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών. Οι επιστήμονες εκφράζουν δυσοίωνες προβλέψεις για την εξάπλωση της νόσου τα επόμενα έτη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που σήμερα ακόμα δεν αποτελούν ιδανικούς βιότοπους (ενδιαιτήματα) για τα κουνούπια. Που στηρίζουν αυτές τις απόψεις;

10. Σύμφωνα με το παρακάτω τροφικό πλέγμα να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού με κορυφαίο καταναλωτή το πλασμώδιο. Εάν η ποσότητα του DDT που χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμιση των κουνουπιών ήταν 10 Kg και η βιομάζα των παραγωγών του οικοσυστήματος ήταν 100 τόνοι, με δεδομένο ότι η ποσότητα της βιομάζας των ανθρώπων που καταλήγει στα πρωτόζωα είναι αμελητέα, να υπολογιστεί η συγκέντρωση του DDT στα κουνούπια και τους κορυφαίους καταναλωτές. Εάν κάθε κουνούπι ζυγίζει 2 g και η βιομάζα των ανθρώπων που αποτελεί τροφή για τα κουνούπια είναι μόλις το 1% της βιομάζας των ανθρώπων να απαντήσετε αν χρησιμοποιήθηκε η σωστή ποσότητα εντομοκτόνου για την εξολόθρευση του πληθυσμού των κουνουπιών εάν για να θανατωθεί ένα κουνούπι χρειάζεται 0,1 g DDT.

21_4_5

Διαγώνισμα Μικροοργανισμοί-Ομοιόσταση-Ανοσία – ΑΙDS

Ζήτημα 1ο Μονάδες 30

Στις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες.

 1. Το αίμα συμβάλει στην διατήρηση της ομοιόσταση του οργανισμοί μας.
 2. Πρώτα ενεργοποιείται η δεύτερη γραμμή μη ειδικής άμυνας του οργανισμού μας από το αντίγονο και μετά η ειδική άμυνα άλλα όταν συμβεί αυτό σταματάει η μη ειδική άμυνα μας.
 3. Η χυμική ανοσία συμβαινει και δίχως τη μεσολάβηση των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων.
 4. Το Β λεμφοκύτταρο με την κατάλληλη ανοσοσφαιρίνη επιφανείας μπορεί να συνδεθεί με το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο μεσώ του αντιγόνου ιστοσυμβατότητας του και να ενεργοποιηθεί από αυτό.
 5. Αν το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο δεν ενεργοποιήσει πρώτα τα Τ-λεμφοκύτταρα που συνδέονται μαζί του δεν μπορεί να ξεκινήσει η κυτταρική ανοσία.
 6. Το αντίσωμα εναντίον του HIV έχει ακριβώς την ίδια αλληλουχία αμινοξέων με το αντίσωμα εναντίον της τριχομονάδας σε ένα τμήμα των βαρίων και σε ένα τμήμα των ελαφριών αλυσίδων του.
 7. Στα παραπάνω αντισώματα αποκλείεται να υπάρχει ακριβώς η ίδια αλληλουχία αμινοξέων στο τμήμα των βαρίων και των ελαφριών αλυσίδων της μεταβλητής τους περιοχής.
 8. Στις παραπάνω ανοσοσφαιρίνες εντός των μεταβλητών περιοχών τους δεν υπάρχουν ούτε κοινά αμινοξέα.
 9. Στο σημείο της φλεγμονής υπάρχουν και φαγοκύτταρα και λεμφοκύτταρα.
 10. Οι τοξίνες μπορούν να μας προκαλέσουν πόνο.
 11. Η διάγνωση του AIDS μεσώ της ανίχνευσης του γενετικού υλικού του ιού στα κύτταρα στόχους του στον άνθρωπο μπορεί να γίνει και πριν από το διάστημα των έξι εβδομάδων από την μόλυνση του ατόμου.
 12. Σε έναν οροθετικό για AIDS που βρίσκεται στα τελευταία στάδια της νόσου αναμένεται να μην είναι ανιχνεύσιμα τα αντί HIVαντισώματα.
 13. Τα μακροφάγα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα ενεργοποιούν το βοηθητικό Τ λεμφοκύτταρο που συνδέεται μαζί τους.
 14. Τα Τ λεμφοκύτταρα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ανοσοβιολογικής απόκρισης.
 15. Τα Τ και Β λεμφοκύτταρα παράγονται αμφότερα στον μυελό των οστών άλλα δεν ωριμάζουν και τα δυο εκεί.
 16. Όταν έχουν ενεργοποιηθεί τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα έχουμε κυτταρική ανοσία.
 17. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αποτελούν σήμερα πανδημία.
 18. Τα αντιβιοτικά δρουν και κατά των ενδοσπορίων των βακτηρίων.
 19. Τα κατασταλτικά Τ λεμφοκύτταρα καταστέλλουν και την εσωτερική μη ειδική άμυνα μας.
 20. Τα ενδοσπόρια έχουν ομοιόσταση ενώ οι ιοί όχι.
 21. Ένα άτομο φορέας του AIDS έχει περιορισμένη χυμική ανοσία κατά του HIV και κατά των ευκαιριακών λοιμώξεων.
 22. Ένα άτομο φορέας του AIDS έχει περιορισμένη κυτταρική ανοσία κατά του HIV και κατά των ευκαιριακών λοιμώξεων.
 23.  Ένα άτομο με επίκτητη ανοσοβιολογική ανεπάρκεια μπορεί να έχει περιορισμένη χυμική ανοσία κατά του HIV και κατά των ευκαιριακών λοιμώξεων.
 24. Ένα άτομο με επίκτητη ανοσοβιολογική ανεπάρκεια μπορεί να έχει περιορισμένη κυτταρική ανοσία κατά του HIV και κατά των ευκαιριακών λοιμώξεων.
 25. Ένα άτομο με επίκτητη ανοσοβιολογική ανεπάρκεια κινδυνεύει περισσότερο από ευκαιριακές ιογενείς λοιμώξεις.
 26. Όλα τα αντιγόνα δεν είναι παθογόνα.
 27. Όλοι οι οργανισμοί αναγνωρίζουν τα ίδια αντιγόνα.
 28. Όλα τα έμβρυα και τα νεογνά που θηλάζουν προστατεύονται από όλα τα αντιγόνα.
 29. Ένα άτομο μπορεί να διαθέτει φυσική ενεργητική και τεχνητή παθητική ανοσία για το ίδιο αντίγονο την ίδια χρονική στιγμή.
 30. Σε νεογνά δεν  χορηγείται ορός αντισωμάτων.

Ζήτημα 2ο Μονάδες 30

 Αν ένα άτομο που νόσησε από ελονοσία στην ηλικία των δεκαεπτά ετών και σε ηλικία είκοσι δύο ετών του διαγνώστικε ότι είναι φορέας του AIDS ξανάμολυνθεί στα είκοσι εννέα χρονιά του από το ίδιο στέλεχος πλασμωδίου που των είχε μολύνει και την πρώτη φορά θα εμφανίσει δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση για την ελονοσία? Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

Ζήτημα 3ο Μονάδες 40

anosia-aids

Σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο αναπτύσσονται στις ίδιες ακριβώς συνθήκες δυο υγρές καλλιέργειες του ίδιου στελέχους ενός βακτηριακού είδους. Την χρονική στιγμή t1 στην μια καλλιέργεια επιδρούμε με πενικιλίνη και στην άλλη καλλιέργεια με λυσοζύμη. Δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα που παρουσιάζουν τη μεταβολή του πληθυσμού των δυο καλλιεργειών συνάρτησή του χρόνου . Ποια από τις δυο καμπύλες αντιστοιχεί στη φιάλη οπού επιδράσαμε με το αντιβιοτικό και ποια στην φιάλη οπού επιδράσαμε με το ένζυμο; Ποια από τα δυο παρακάτω σχήματα Χ και Υ παρουσιάζουν τον βιοχημικό τρόπο δράσης κάθε μιας βακτηριοκτόνου ουσίας;

Διαγώνισμα Γ΄Λυκείου Γενικής παιδείας 2012

Ζήτημα 1ο           

Μονάδες 25

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

1. Το μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται από

α. καύσωνες που εναλλάσσονται με καταρακτώδεις βροχές.

β. θερμό και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο, υγρό χειμώνα.

γ. τροπικά καλοκαίρια και χειμώνες με αρκετή ηλιογάνεια.

δ. ζεστές θαλάσσιες μάζες το χειμώνα και δροσερές το καλοκαίρι.

Μονάδες 5

 2. Στον βλεννογόνο του στομάχου εκκρίνεται

α. μεθάνιο.

β. διάλυμα γλυκόζης.

γ. λυσοζύμη.

δ. υδροχλωρικό οξύ.

Μονάδες 5

3. Δίνεται η τροφική αλυσίδα ποώδη φυτά → έντομα → βάτραχοι. Αν ραντίσουμε με εντομοκτόνο και εξαφανιστούν τα έντομα, τότε:

α. οι βάτραχοι θα μειωθούν.

β. τα ποώδη φυτά θα μειωθούν.

γ. ο αριθμός των βατράχων θα μείνει αμετάβλητος.

δ. ο αριθμός των ποώδων φυτών θα μείνει αμετάβλητος.

Μονάδες 5

 4. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται από τη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των

α. μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.

β. μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου.

γ. διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμών.

δ. διοξείδιο του θείου και οξυγόνου.

Μονάδες 5

 5. Η ασθένεια του AIDS οφείλεται σε

α. ρετροϊό.

β. ερπητοϊό.

γ. μύκητα.

δ. πρωτόζωο

Μονάδες 5

Ζήτημα 2ο           

Μονάδες 25

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Με ποιους τρόπους διακρίνονται σε κατηγορίες οι ιοί;

Μονάδες 5

 2. Ποια είναι η δομή των αντισωμάτων

Μονάδες 5

 3. Ποια είναι η γνώμη των ειδικών για την προέλευση του ιού του AIDS; Ποιον ομοιοστατικό μηχανισμό του ανθρώπου προσβάλει και τι του προκαλεί;

Μονάδες 5

 4. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διατήρηση των οικοσυστημάτων;

Μονάδες 5

5. Τι είναι τροφικό πλέγμα και τι πληροφορίες μπορεί να μας προσφέρει;

Μονάδες 5

Ζήτημα 3ο           

Μονάδες 25

1. Σε μία βραχονησίδα του Αιγαίου, ένας πληθυσμός από αγριοκούνελα διατηρεί σταθερό τον αριθμό των ατόμων του, παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο γεννιούνται πολλά νέα άτομα. Πως εξηγείτε με βάση τη θεωρία της φυσικής επιλογής, τη διατήρηση των ατόμων του πληθυσμού σε σταθερό αριθμό;

Μονάδες 8

2. Τι παρατηρείτε στον πληθυσμό των αγριοκούνελων όσον αφορά την ομοιομορφία των ατόμων και πως σχετίζετε την παρατήρησή σας με τις διαδικασίες της φυσικής επιλογής;

Μονάδες 8

 3. Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας στην παραπάνω βραχονησίδα, είναι η ξηρασία. Μία φιλοζωϊκή οργάνωση εγκαθιστά στο νησί ποτίστρες και μεταφέρει τακτικά σ’ αυτές γλυκό νερό. Τι θα συμβεί – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα – στον αριθμό των ατόμων του πληθυσμού και γιατί;

Μονάδες 9

Ζήτημα 4ο           

Μονάδες 25

Από μετρήσεις που έγιναν σε μία λίμνη, βρέθηκε μικρή συγκέντρωση του εντομοκτόνου DDT στο φυτοπλαγκτόν και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση του ίδιου εντομοκτόνου στους γλάρους της λίμνης. Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα του λιμναίου οικοσυστήματος περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, κυπρίνους, γλάρους και ζωοπλαγκτόν:

 Α. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίμνης.

Μονάδες 5

 Β. Αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των κυπρίνων είναι 3 x 102 Kj, να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων.        

Μονάδες 7

 Γ. Ποια είναι η συγκέντρωση του DDT στους γλάρους με δεδομένο ότι η βιομάζα του φυτοπλαγκτόν είναι 5 x 106 Kg και η συγκέντρωση του εντομοκτόνου στο επίπεδο των κυπρίνων έιναι 20ml/Kg.

Μονάδες 9

 Δ. Άνθρωποι εισάγουν στη συγκεκριμένη λίμνη μικροπληθυσμό από πέστροφες (ψάρια). Σχεδίασε τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών στη λίμνη μετά την είσοδο σε αυτήν του νέου είδους ψαριών, εάν γνωρίζεται ότι και οι πέστροφες τρέφονται με ζωοπλαγκτόν και συνιστούν τροφή για τους ανώτερους καταναλωτές.

Μονάδες 4

Καλή Επιτυχία!