ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΘΕΜΑ Α

 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

 1. Το πλασμίδιο Tiχρησιμοποιείται στη διαδικασία:

α.δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων

β.δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών

γ.παραγωγής ιντερφερόνης

δ.παραγωγής ινσουλίνης

Μονάδες 5

2001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

 1. Για να δημιουργήσουμε διαγονιδιακά φυτά χρησιμοποιούμε:

α.τη μέθοδο της μικροέγχυσης

β.τη μέθοδο της διαμόλυνσης

γ.το πλασμίδιο Ti.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 3

2002 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Β.1.Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα;

Μονάδες 5

2003 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

4.Το πλασμίδιο Ti

α.υπάρχουν σε όλα τα βακτήρια.

β.χρησιμοποιείται στη μικροέγχυση.

γ.χρησιμοποιείται στη γενετική τροποποίηση φυτών.

δ.υπάρχειστοBacillus thuringiensis.

Μονάδες 5

2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

3.Το πλασμίδιο Tiχρησιμοποιείται στη γονιδιακή θεραπεία της κυστικής ίνωσης. (Σ-Λ)

Μονάδες 2

2003 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

1.Διαγονιδιακά φυτά ονομάζονται αυτά τα οποία

α.έχουν υποστεί την επίδραση φυτοφαρμάκων.

β.προέκυψαν μετά από χρήση αντιβιοτικών.

γ.δε δίνουν απογόνους.

δ.έχουν υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση τεχνικών γενετικής μηχανικής.

Μονάδες 5

2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

4.Το πλασμίδιο Tiαπομονώνεται από …

α.τα βακτήρια του γένους Lactobacillus.

β.τοβακτήριοBacillus thuringiensis.

γ.τοβακτήριοAgrobacterium tumefaciens.

δ.τα βακτήρια του γένους Clostridium.

Μονάδες 5

2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

 1. Η μικροέγχυση είναι μέθοδος

α.παραγωγής διαγονιδιακών ζώων.

β.εισαγωγής ξένου DNAσε ιούς.

γ.παραγωγής διαγονιδιακών φυτών.

δ.παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Μονάδες 5

2007 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

5.Το βακτήριο Bacillusthuringiensis

α. προκαλεί καρκίνο στα φυτά.

               β.χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων.

               γ.παράγει μια τοξίνη με εντομοκτόνο δράση.

               δ.προκαλεί το μετασχηματισμό των κυττάρων.

Μονάδες 3

2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ

 1. Το πλασμίδιο Ti

α.απομονώνεται από το βακτήριοBacillusthuringiensis.

β.απομονώνεται από το βακτήριο Escherichiacoli.

γ.ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων.

δ.ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των ζωικών κυττάρων.

Μονάδες 5

2007 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

5.Στη μέθοδο της μικροέγχυσης χρησιμοποιούνται

α.Β-λεμφοκύτταρα.

β.πλασμίδια.

γ.καρκινικά κύτταρα.

δ.γονιμοποιημένα ωάρια ζώων.

Μονάδες 5

2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

5.Τα ζώα, που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση λέγονται:

α.πολυγενετικά.

β.διαγονιδιακά.

γ.πολυπλοειδικά.

δ.πολυγονικά.

Μονάδες 5

2008 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

3.Το βακτήριο Bacillusthuringiensisπου ζει στο έδαφος

α.παράγει μια ισχυρή τοξίνη.

β.εκκρίνει μια χρήσιμη ορμόνη.

γ.επιβιώνει για πολύ χρόνο.

δ.μολύνει τα διαγονιδιακά ζώα.

Μονάδες 5

2008 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

5.Το πλασμίδιο Tiαπομονώνεται από τα βακτήρια

α. Agrobacterium tumefaciens.

β.Bacillus thuringiensis.

γ.τουγένουςClostridium.

δ.τουγένουςLactobacillus.

Μονάδες 5

2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

 1. Σε άτομα που πάσχουν από μια μορφή εμφυσήματος χορηγείται

α.παράγοντας ΙΧ.

β.αυξητική ορμόνη.

γ.ινσουλίνη.

δ.α1-αντιθρυψίνη.

Μονάδες 5

 1. Διαγονιδιακά είναι φυτά

α.τα οποία έχουν υποστεί γενετική αλλαγή.

β.στα οποία έχουν εισαχθεί ορμόνες.

γ.τα οποία έχουν εμβολιαστεί με αντιγόνα invitro.

δ.στα οποία έχουν εισαχθεί αντιβιοτικά.

Μονάδες 5

2009 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

1.Το πλασμίδιο Tiεντοπίζεται στο βακτήριο

α. πνευμονιόκοκκος(Diplococcus pneumoniae).

β.Escherichia coli.

γ.Bacillus thuringiensis.

δ.Agrobacterium tumefaciens.

Μονάδες5

2009 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

 1. Το πλασμίδιο Ti

α.προέρχεται από το βακτήριο Escherichiacoli.

β.προκαλεί καθυστέρηση στην αύξηση του φυτού.

γ.εισάγεται με μικροέγχυση στα φυτικά κύτταρα.

δ.προκαλεί όγκους στα φυτά στα οποία εισέρχεται.

Μονάδες 5

2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α3. Τα διαγονιδιακά ζώα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή

α.αυξητικής ορμόνης.

β.μικροβιακής βιομάζας.

γ.νουκλεϊκών οξέων.

δ.σακχάρων.

Μονάδες 5

Α5. Το πλασμίδιο Ti

α.υπάρχει σε πολλά είδη βακτηρίων.

β.βρίσκεται στο βακτήριοAgrobacteriumtumefaciens.

γ.ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των ζωικών κυττάρων.

δ.απομονώνεται από τους ιούς.

Μονάδες 5

2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Α3. Το πλασμίδιο Tiχρησιμοποιείται στη διαδικασία

α.της μικροέγχυσης.

β.δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων.

γ.δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών.

δ.παραγωγής υβριδωμάτων.

Μονάδες 5

2011 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α3. Το πλασμίδιο Ti

α. υπάρχειστοBacillus thuringiensis.

β.χρησιμοποιείται στη μικροέγχυση.

γ.χρησιμοποιείται για τη γενετική τροποποίηση φυτών.

δ.χρησιμοποιείται για τη γενετική τροποποίηση ζώων.

Μονάδες 5

2012 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α5. Στα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη χορηγείται

α.α1-αντιθρυψίνη

β.παράγοντας ΙΧ

γ.ινσουλίνη

δ.αυξητική ορμόνη.

Μονάδες 5

2012 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α5. Γενετικά τροποποιημένα ονομάζονται τα φυτά, τα οποία έχουν

α.υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση των τεχνικών της Γενετικής Μηχανικής.

β.προσλάβει αντιβιοτικά.

γ.προσλάβει ορμόνες.

δ.προκύψει από επιλεγμένες διασταυρώσεις.

Μονάδες 5

2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Α5. Το Agrobacteriumtumefaciens

α.παράγει μια ισχυρή τοξίνη δραστική στα έντομα

β.χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών

γ.χρησιμοποιείται στη μέθοδο της μικροέγχυσης

δ.χρησιμοποιείται στη γονιδιακή θεραπεία.

Μονάδες 5

2014 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α5. Το πλασμίδιο Tiπροέρχεται από

α. τοBacillus thuringiensis

β.τοAgrobacterium tumefaciens

γ.τοEscherichia coli

δ.βακτήριατουγένουςClostridium.

Μονάδες 5

2015 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Α3.Για τη θεραπεία του εμφυσήματος χρησιμοποιείται

α.η α1-αντιθρυψίνη

β.η ινσουλίνη

γ.ο παράγοντας VIII

δ.η αυξητική ορμόνη.

Μονάδες 5 

2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α4. Το πλασμίδιο Tiβρίσκεται στο βακτήριο

α. E. coli

β.Bacillus thuringiensis

γ. Lactobacillus

δ. Agrobacterium tumefaciens.

Μονάδες5

2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Α4. Για τη θεραπεία του διαβήτη χρησιμοποιούμε

α.α1-αντιθρυψίνη

β.ιντερφερόνες

γ.ινσουλίνη

δ.παράγοντα ΙΧ.

Μονάδες 5

Α5.Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά ποικιλίας Btείναι ανθεκτικά σε

α.εντομοκτόνα

β.ζιζανιοκτόνα

γ.παγετό

δ.έντομα και σκώληκες.

Μονάδες 5

2015 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α5. Η μικροέγχυση χρησιμοποιείται για τη δημιουργία

α.διαγονιδιακών φυτών

β.διαγονιδιακών ζώων

γ.γονιδιωματικής βιβλιοθήκης

δ.cDNAβιβλιοθήκης.

Μονάδες 5

2016 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α3. Τα σωματικά κύτταρα του προβάτου Dollyπεριείχαν

α.ανασυνδυασμένο DNA

β.το σύνολο του γενετικού υλικού του κυττάρου του μαστικού αδένα του εξάχρονου προβάτου που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία της κλωνοποίησης

γ.το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση της ανθρώπινης α1-αντιθρυψίνης

δ.το μιτοχονδριακό DNAτου ωαρίου στο οποίο τοποθετήθηκε ο πυρήνας του κυττάρου του μαστικού αδένα του εξάχρονου προβάτου.

Μονάδες 5

Α5. Το πλασμίδιο Ti

α.δημιουργεί εξογκώματα στο βακτήριο Agrobacteriumtumefaciens

β.απομονώθηκε από τον βακτηριοφάγο Τ2

γ.είναι κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA

δ.χρησιμοποιείται στη γονιδιακή θεραπεία της κυστικής ίνωσης.

Μονάδες 5

2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Α5. Η κλωνοποίηση είναι τεχνική που

α.δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια καλλιέργεια μικροοργανισμών

β.εφαρμόζεται μόνο στους μικροοργανισμούς

γ.οδηγείται σε ένα σύνολο από διαφορετικούς οργανισμούς

δ.μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία από την εξαφάνιση διαφόρων ζώων του πλανήτη μας.

Μονάδες 5

2016 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α5. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά ποικιλίας Btείναι ανθεκτικά

α.στον παγετό

β.στα έντομα

γ.στην ξηρασία

δ.στα ζιζανιοκτόνα.

Μονάδες 5

2017 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

Α2. Το πλασμίδιο Ti

α.απομονώνεται από τους χλωροπλάστες φυτικών κυττάρων

β.απομονώνεται από τα μιτοχόνδρια φυτικών κυττάρων

γ.περιέχει γονίδια που δημιουργούν όγκους

δ.είναι γραμμικό δίκλωνο μόριο DNAπου απομονώνεται από βακτήρια.

Μονάδες 5 

2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α2. Σε άτομα που πάσχουν από αιμορροφιλία Β χορηγείται:

α. αυξητική ορμόνη

β. παράγοντας ΙΧ

γ. α1-αντιθρυψίνη

δ. παράγοντας VIII.

Μονάδες 5

2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Α5. Την πρωτεΐνη α1-αντιθρυψίνη θα την εντοπίσουμε σε βακτηριακό κλώνο cDNA βιβλιοθήκης που έχει κατασκευαστεί από ώριμο mRNA κυττάρων

α. παγκρέατος

β. ήπατος

γ. στομάχου

δ. μυελού των οστών.

Μονάδες 5

2018 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α4. Η γενετική τροποποίηση αγελάδων γίνεται με την εισαγωγή ξένου DNA στον πυρήνα:

α.ενός ωαρίου

β.ενός σπερματοζωαρίου

γ.ενός ζυγωτού

δ.ενός μαστικού κυττάρου.

Μονάδες 5

2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Α1. Η πρωτεΐνη παράγοντας ΙΧχρησιμοποιείται

α. στη θεραπεία του εμφυσήματος.

β. στον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

γ. στη θεραπεία της κυστικής ίνωσης.

δ. στον μηχανισμό πήξης του αίματος.

Μονάδες 5

Α2. Από την αυτογονιμοποίηση ενός διαγονιδιακού φυτού Bt που δημιουργήθηκε μετά από τον μετασχηματισμό του με Agrobacterium, το ποσοστό των ομόζυγων ανθεκτικών απογόνων είναι

α. 0%

β. 25%

γ. 50%

δ. 75%

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

2001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

 1. Με τη Βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών μπορεί να γίνει από ____________ ζώα.

Μονάδες 2

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2002

1.Να περιγράψετε τη διαδικασία για την παραγωγή στελέχους καλαμποκιού, ποικιλίας Bt.

Μονάδες 10 

2003 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

2.Το 1997 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselinτης Σκωτίας ανακοίνωσαν ότι κλωνοποίησαν ένα πρόβατο (Dolly). Ποια διαδικασία ακολούθησαν;

Μονάδες 10

2004 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποια βήματα απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο;

Μονάδες 9

2004 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Αα. Να αναφέρετε τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο.

Μονάδες 12

β.Τι είναι η μικροέγχυση;

Μονάδες 5

2005 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης διαγονιδιακών ζώων και φυτών για την αύξηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής έναντι της κλασικής μεθόδου των διασταυρώσεων;

Μονάδες 7

2005 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε στοιχείου της Στήλης Ι και δίπλα στον αριθμό αυτό το γράμμα από στοιχείο της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Δύο στοιχεία της Στήλης ΙΙπερισσεύουν.

                         Στήλη Ι                                                      Στήλη ΙΙ

 1. αντικωδικόνιο                                             α.αδελφές χρωματίδες

                   2.κεντρομερίδιο                                        β. ορμόνη

                   3.βιοαντιδραστήρας                                  γ. υβρίδωμα

                   4.διαγονιδιακά ζώα                                  δ. tRNA

                   5.ινσουλίνη                                              ε. μικροέγχυση

                                                                                     ζ. ιντερφερόνη

                                                                                     η.ζύμωση

Μονάδες 10

 1. Το πλασμίδιο Tiυπάρχει σε όλα τα διαγονιδιακά ζώα.(Σ-Λ)

Μονάδες 3 

2005 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.Τι δυνατότητες δίνουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιημένα φυτά  (Μονάδες 4) και ποια είναι τα κυριότερα φυτά που έχουν τροποποιηθεί γενετικά (Μονάδες 5);

Μονάδες 9

2005 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

 1. Τι είναι το πλασμίδιο Tiκαι πώς χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των διαγονιδιακών φυτών;

Μονάδες 9 

2006 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

 1. Οι γενετικά τροποποιημένες τομάτες δημιουργούνται με ελεγχόμενες διασταυρώσεις. (Σ-Λ)

Μονάδες 3

2006 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

2.Ποια ονομάζουμε διαγονιδιακά ζώα και με ποιο τρόπο δημιουργούνται;

Μονάδες 9

2007 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β.Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε στοιχείου της Στήλης Ι και δίπλα στο γράμμα αυτό τον αριθμό ενός στοιχείου της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Δύο στοιχεία της Στήλης ΙΙπερισσεύουν.

                   Στήλη Ι                                                      Στήλη ΙΙ

(ασθένεια)                                   (φαρμακευτική ουσία που ενδείκνυται)

α. διαβήτης                                                1.α1-αντιθρυψίνη

                   β.καρκίνος                                               2. απαμινάση της αδενοσίνης

                   γ.εμφύσημα                                              3. ιντερφερόνες

                   δ.κληρονομική ανεπάρκεια                      4. παράγοντας ΙΧ

                   ανοσοποιητικού συστήματος                    5. φαινυλαλανίνη

                   ε.αιμορροφιλία Β                                      6.αυξητική ορμόνη

                                                                                     7.ινσουλίνη

Μονάδες 10

2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ

4.Ποια διαδικασία ακολούθησαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselinτης Σκωτίας για τη δημιουργία ενός κλωνοποιημένου προβάτου;

Μονάδες 6

2008 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

3.Ποια ζώα ονομάζονται διαγονιδιακά και πού χρησιμοποιούνται;

Μονάδες 6

2009 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε στοιχείου της Στήλης Ικαι, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα από στοιχείο της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Δύο στοιχεία της Στήλης ΙΙπερισσεύουν:

                         Στήλη Ι                                                      Στήλη ΙΙ

 1. διαβήτης                                                    α.αδελφές χρωματίδες

                   2.διαγονιδιακά ζώα                        β. ριβονουκλεοπρωτεϊνικά “σωματίδια”

                   3.κεντρομερίδιο                               γ. ινσουλίνη

                   4.ωρίμανση mRNA                         δ. μικροέγχυση

                   5.βιοαντιδραστήρας                         ε. ιντερφερόνη

                                                                            ζ.ζύμωση

                                                                            η.περιοριστικές ενδονουκλεάσες

Μονάδες 10

2009 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

 1. Να περιγράψετε τη διαδικασία της κλωνοποίησης με την οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο «Dolly».

Μονάδες 6

2009 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

 1. Να αναφέρετε τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο.

Μονάδες 9

2010 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα, τον αριθμό της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Δύο στοιχεία της Στήλης ΙΙπερισσεύουν.

                       Στήλη Ι                                                            Στήλη ΙΙ

α.πριμόσωμα                                                       1.ημιαυτόνομο οργανίδιο

       β.πολύσωμα                                                        2. πλασμίδιο

       γ.χλωροπλάστης                                                 3. μεταγραφή

       δ.φορέας κλωνοποίησης                                    4. ζύμωση

       ε.καρυότυπος                                                       5. μετάφραση

                                                                                     6.αντιγραφή

                                                                                     7.μεταφασικά χρωμοσώματα

Μονάδες 10

 1. Η εισαγωγή ξένου DNAσε γονιμοποιημένο ωάριο γίνεται με τη μέθοδο της ……. .

Μονάδες 2

2011 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα, τον αριθμό της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Δύο στοιχεία τηςΣτήλης ΙΙ περισσεύουν.

                       Στήλη Ι                                                            Στήλη ΙΙ

α.invivoγονιδιακή θεραπεία                               1.μικροέγχυση

       β.γενετική τροποποίηση ζώων                           2. περιοριστική ενδονουκλεάση

       γ.ημιαυτόνομα οργανίδια                                     3. ριβοσώματα

       δ.ένζυμο που συνδέει τμήματα DNA                   4. RNAπολυμεράση

       ε.πλασμίδιο Ti                                                      5. DNAδεσμάση

       στ. σύνθεση κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών   6.μιτοχόνδρια

                                                                                     7.Agrobacteriumtumefaciens

                                                                                     8.κυστική ίνωση

Μονάδες 12

2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Β2. Να περιγράψετε τη διαδικασία κλωνοποίησης με την οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο Dolly.

Μονάδες 7

2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

Β2. Να περιγράψετε τη μέθοδο της μικροέγχυσης.

Μονάδες 6

2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

Β1. Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει η καταπολέμηση παρασίτων και εντόμων με χημικά εντομοκτόνα (μονάδες 2); Να αναφέρετε τους εναλλακτικούς τρόπους που βρέθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού (μονάδες 6).

Μονάδες 8

2013 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Β4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση διαγονιδιακών φυτών και ζώων, έναντι της κλασικής μεθόδου των διασταυρώσεων, για την αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής;

Μονάδες 6

2014 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β4. Ποια ζώα ονομάζονται διαγονιδιακά;

Μονάδες 2

2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Β4. Να εξηγήσετε με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της φυτικής και ζωικής παραγωγής εκτός από τη χρήση μεθοδολογιών Γενετικής Μηχανικής.  (μονάδες 4) Ποια είναι τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου; (μονάδες 3)

Μονάδες 7

2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Β2. α. Κατά τη δημιουργία των διαγονιδιακών ζώων χρησιμοποιούνται ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο. Σωστό ή Λάθος

Μονάδα 1

2016 ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

Β4. Μια φαρμακευτική πρωτεΐνη που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση, μπορεί να παραχθεί από το γάλα γενετικά τροποποιημένων θηλαστικών, από βακτήρια και από όργανα θηλαστικών που δεν είναι γενετικά τροποποιημένα.

Να αναφέρετε τους λόγους, για τους οποίους προτιμούμε να παράγουμε αυτή την πρωτεΐνη όχι από βακτήρια (μονάδες 2) ή από όργανα θηλαστικών (μονάδες 4), αλλά από το γάλα γενετικά τροποποιημένων θηλαστικών.

Μονάδες 6

2016 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β5. Σε τι αναφέρονται οι όροι «κλώνος» και «κλωνοποίηση»;

Μονάδες 4

2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Β1. Στα φυτικά κύτταρα δεν αναμένουμε να υπάρχουν πλασμίδια. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε ορισμένα φυτικά κύτταρα εντοπίζονται πλασμίδια;

Μονάδες 6

2016 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Β1. Να αντιστοιχίσετε σωστά τον αριθμό (1, 2, 3, 4και 5) καθεμιάς από τις πρωτεΐνες της στήλης Ιμε το γράμμα της εφαρμογής (Α, Β, Γ, Δκαι Ε) που αναφέρεται στη στήλη ΙΙ.

Στήλη Ι   Στήλη ΙΙ
1. α1αντιθρυψίνη Α: Αντιιικός παράγοντας
2. Παράγοντας VIII B:Αιμορροφιλία Α
3. Παράγοντας ΙΧ Γ: Εμφύσημα
4. Ιντερφερόνες Δ: Τεστ κύησης
5. Μονοκλωνικά αντισώματα Ε: Αιμορροφιλία Β

 

Μονάδες 5

2018 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β1. Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό της στήλης Ι με ένα μόνο γράμμα της στήλης ΙΙ.

Στήλη Ι   Στήλη ΙΙ
1. Περιοριστική ενδονουκλεάση α. Πολυσακχαρίτης
2. Πρωταρχικό τμήμα
3. Πριμόσωμα β. Νουκλεϊκό οξύ
4. Άγαρ
5. Αντίσωμα γ. Πρωτεΐνη
6. Απαμινάση της αδενοσίνης
7. Πλασμίδιο

 

Μονάδες 7

2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Β2. Να διατάξετε με τη σωστή χρονική σειρά τα παρακάτω στάδια που αφορούν στην κλωνοποίηση του προβάτου Dolly. Αποτυπώστε στο τετράδιό σας τη σωστή σειρά χρησιμοποιώντας μόνο τα γράμματα α έως στ.

α. εισαγωγή ενός πυρήνα από κύτταρο του μαστικού αδένα σε απύρηνο ωάριο.

β.μεταφορά του εμβρύου σε θετή μητέρα.

γ.διαίρεση του κυττάρου που προέκυψε με τη βοήθεια ηλεκτρικής διέγερσης.

δ.λήψη κυττάρων από τον μαστικό αδένα ενός προβάτου και αφαίρεση του πυρήνα τους.

ε.κυοφορία και γέννηση του προβάτου Dolly.

στ.απομόνωση ωαρίου από άλλο πρόβατο και απομάκρυνση του πυρήνα.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Β. Να γράψετε τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο.

Μονάδες 9

2001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

Να απαντήσετε στις δύο ερωτήσεις που ακολουθούν:

 1. Τα έντομα δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη γεωργία και οδηγούν σε σημαντική μείωση της παραγωγής. Γνωρίζετε αν η Βιοτεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των εντόμων και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Μονάδες 10

 1. Η ινσουλίνη είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από τον ανθρώπινο οργανισμό όπως και η αντιθρυψίνη (ΑΤΤ). Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να παραχθεί η ινσουλίνη αν αξιοποιούσαμε τις δυνατότητες της γενετικής μηχανικής και τις ιδιότητες που έχουν τα διαγονιδιακά ζώα;

Μονάδες 15

2002 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Β.Να περιγράψετε από μία μέθοδο μεταφοράς γονιδίων

1.σε φυτά.

2.σε ζώα.

Μονάδες 12

2003 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Α.Το βακτήριοBacillusthuringiensisπου ζει στο έδαφος, παράγει μια τοξίνη η οποία είναι ισχυρότατο εντομοκτόνο. Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ενός γενετικά τροποποιημένου φυτού που παρουσιάζει αντοχή στα έντομα αξιοποιώντας την παραπάνω ιδιότητα του βακτηρίου αυτού;

Μονάδες 10

Β.Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα;

Μονάδες 5

Ποια πλεονεκτήματα έχει η χρήση των ζώων αυτών για την αύξηση της ζωικής παραγωγής έναντι της κλασικής μεθόδου των διασταυρώσεων;

Μονάδες 10

2004 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

Α. Τι είναι τα διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιημένα φυτά;

Μονάδες 5

Β. Να περιγράψετε τη μέθοδο δημιουργίας των διαγονιδιακών φυτών.

Μονάδες 15

Γ. Να αναφέρετε δύο δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Μονάδες 5

2006 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Η παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης μπορεί να γίνει και από τα διαγονιδιακά ζώα.

 1. Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας που προηγούνται της γέννησης ενός διαγονιδιακού ζώου;

Μονάδες 6

 1. Εκτός από τα διαγονιδιακά ζώα, από ποιους άλλους οργανισμούς είναι δυνατή η παραγωγή ανθρώπινης φαρμακευτικής πρωτεΐνης και σε ποιο χαρακτηριστικό του γενετικού κώδικα στηρίζεται η δυνατότητα αυτή;

Μονάδες 10

 1. Γιατί η κλωνοποίηση είναι χρήσιμη για τον πολλαπλασιασμό των διαγονιδιακών ζώων;

Μονάδες 9

2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Η Βιοτεχνολογία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA, τη χρήση της τεχνικής PCRκαι την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων συνεισφέρει σε τομείς, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η Ιατρική.

3.Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής διαγονιδιακών φυτών, ανθεκτικών στα έντομα, με τη χρήση της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNAκαι του βακτηρίου Bacillusthuringiensis.

Μονάδες 10

2007 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Για τη δημιουργία ενός κλωνοποιημένου προβάτου – όπως ήταν η Dolly– χρησιμοποιούνται τρία πρόβατα Α, Β, Γ. Από το πρόβατο Α απομονώνεται ο πυρήνας από κύτταρο των μαστικών αδένων. Από ένα ωάριο του προβάτου Β αφαιρείται ο πυρήνας και στη θέση του εισάγεται ο πυρήνας του κυττάρου από το πρόβατο Α. Προκύπτει έτσι ένα νέο κύτταρο. Το κύτταρο αυτό υφίσταται λίγες διαιρέσεις και το έμβρυο που προκύπτει εμφυτεύεται στη μήτρα του προβάτου Γ. Μετά από λίγους μήνες γεννιέται το νέο πρόβατο (πρόβατο Δ).

2019-02-19, 22.26.37

1.Ποιο από τα πρόβατα Α, Β, Γ έχει ταυτόσημο πυρηνικό DNAμε το πρόβατο Δ και γιατί;

Μονάδες 8

2.Ποιο από τα πρόβατα Α, Β, Γ έχει ταυτόσημο μιτοχονδριακό DNAμε το πρόβατο Δ και γιατί;

Μονάδες 8

3.Με ποιο τρόπο η κλωνοποίηση μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία από την εξαφάνιση διαφόρων ζωικών οργανισμών του πλανήτη μας;

Μονάδες 9

2010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

Γ2. Να αναφέρετε ποιους τύπους αιμορροφιλίας γνωρίζετε και πού οφείλονται (μονάδες 2). Να περιγράψετε τη διαδικασία αντιμετώπισης μίας εξ αυτών, με βάση τη μέθοδο δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων (μονάδες 6).

Μονάδες 8 

2016 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Γ3. «Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ωάρια του ζώου που έχουν γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή του ξένου DNAμε ειδική μικροβελόνα. Το ξένο γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποιο από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του ζυγωτού».

Πώς ονομάζεται η μέθοδος που περιγράφεται στο παραπάνω κείμενο – απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο (μονάδες 3) και πώς οι οργανισμοί που δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο (μονάδες 2);

Μονάδες 5

Γ4. Να αναφέρετε τα ονόματα δύο τουλάχιστον ειδών ζώων που δημιουργούνται αποκλειστικά με την παραπάνω μέθοδο.

Μονάδες 4

2017 ΕΣΠΕΡΙΝΟ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Γ1. Το 1997 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselinτης Σκωτίας ανακοίνωσαν ότι κλωνοποίησαν το πρόβατο Dolly. Τα γονίδια που έφεραν τα κύτταρα της Dollyπροέρχονταν από ένα ή περισσότερα πρόβατα; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)

Μονάδες 8

2018 ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Δ3.Ένα είδος διπλοειδούς φυτού έχει δέκα χρωμοσώματα. Ένας ερευνητής έχει στη διάθεσή του δύο Βt διαγονιδιακά φυτά αυτού του είδους. Στο πρώτο, το γονίδιο της τοξίνης έχει ενσωματωθεί σε ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του πρώτου ζεύγους ενώ το δεύτερο σε ένα από τα δύο ομόλογα χρωμοσώματα του τέταρτου ζεύγους. Εάν τα δύο αυτά φυτά διασταυρωθούν μεταξύ τους, να γράψετε το ποσοστό των απογόνων της F1 γενιάς που θα είναι ανθεκτικά στα έντομα (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3).

Μονάδες 5

Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s