Αρχείο μηνός Ιούνιος 2018

Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 1ο Το γενετικό Υλικό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το γενετικό υλικό  

ΖΗΤΗΜΑ 1Ο

Α. Επιλέξτε την μία Σωστή ή μία Λανθασμένη πρόταση που συμπληρώνει κάθε ερώτημα από τα παρακάτω: (25 μονάδες)

 1. Τα νουκλεοτίδια αποτελούνται:

α. αποκλειστικά από μέταλλα.

β. αποκλειστικά από αμέταλλα.

γ. τόσο από μέταλλα όσο και από αμέταλλα.

δ. από οργανικά χημικά στοιχεία.

 1. Η χρήση του υπότονου διαλύματος κατά τη δημιουργία του καρυότυπου:

α. επιτρέπει τη λύση του κυττάρου λόγω ώσμωσης.

β. επιτρέπει την καταστροφή του πυρήνα του κυττάρου.

γ. σταματάει την κυτταρική διαίρεση.

δ. προκαλεί τη μίτωση στο κύτταρο.

 1. Στο κύτταρο της 1ης μειωτικής διαίρεσης του ανθρώπου, ενός φυσιολογικού ατόμου:

α. υπάρχει ένα διπλασιασμένο φυλετικό χρωμόσωμα.

β. υπάρχουν 46 μόρια DNA δίκλωνου, ανά δύο πανομοιότυπα.

γ. δεν υπάρχει διαφορετικό πλήθος p από q βραχιόνων των χρωμοσωμάτων.

δ. σε κάθε χρωμόσωμα υπάρχουν δύο κλώνοι πανομοιότυποι και δύο κλώνοι συμπληρωματικοί.

 1. Οι ιοί που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα του 1952:

α. αποτελούνται από δύο μόνο διαφορετικά είδη βιολογικών μακρομορίων.

β. ανήκουν στους ιούς που προσβάλλουν βακτήρια και μόνο.

γ. έχουν ως γενετικό υλικό ένα όξινο πολυμερές μόριο με υδρογόνο στον 2ο άνθρακα της πεντόζης.

δ. μπορούν να ιχνηθετηθούν με 32Ρ ή με 35S όταν καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό κατάλληλο για την ανάπτυξή τους στο οποίο υπάρχει ως Ρ μόνο 32Ρ ή υπάρχει ως S μονάχα 35S.

 1. Στο γονιδίωμα ενός ατόμου:

α. υπολογίζεται το DNA που περιέχεται στο σύνολο των κυττάρων του.

β. υπολογίζεται μόνο το γενετικό υλικό που αντιπροσωπεύει τα γονίδιά του.

γ. υπολογίζεται το χρωμοσωμικό DNA του και το μη-χρωμοσωμικό DNA του.

δ. τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό.

ΖΗΤΗΜΑ 2Ο

 1. Ποιο είναι το συμπέρασμα του πειράματος που πραγματοποιήθηκε το 1928;

(μονάδες 5)

 1. Περιγράψτε τη δομή του χρωμοσωμικού γενετικού υλικού των προκαρυωτικών κυττάρων. (μονάδες 5)

 1. Ποια χρωμοσώματα ονομάζονται αυτοσωμικά και ποια φυλετικά; Ένα άτομο με καρυότυπο ΧΧΥ + 44 αυτοσωμικά, τι φύλο αναμένεται να είναι; (μονάδες 5)

 

 1. α) Δώστε τον ορισμό του όρου μετασχηματισμός. (μονάδες 3)

β) Ποιοι οργανισμοί μετασχηματίζονται; (μονάδες 3)

γ) Αναφέρετε δύο παραδείγματα μετασχηματισμού που γνωρίζετε. (μονάδες 4)

ΖΗΤΗΜΑ 3Ο

Δίνεται ένα βακτήριο E. coli με γονιδίωμα 4,6 x 106 ζβ για το κυρίως μόριο που διαθέτει. Το βακτήριο αυτό, τοποθετείται σε στερεό θρεπτικό υλικό με μοναδική πηγή Ρ το 32Ρ και μοναδική πηγή S το 35S. Πραγματοποιεί, δύο διαδοχικές απλές διχοτομήσεις και τα κύτταρα που προκύπτουν, μεταφέρονται σε νέο στερεό θρεπτικό υλικό, που περιέχει αποκλειστικά 31Ρ και αποκλειστικά 35S. Τα κύτταρα διαιρούνται για 5 ώρες ακόμα. Γνωρίζετε ότι το E. coli διαιρείται κάθε 30 λεπτά.

α. Στο πρώτο τρυβλίο, πόσοι κλώνοι DNA φέρουν 32Ρ και πόσοι κλώνοι φέρουν 35S;

(μονάδες 5)

β. Στο δεύτερο τρυβλίο, πόσα κύτταρα αποτελούν την αποικία; (μονάδες 5)

γ. Πόσα από αυτά τα κύτταρα φέρουν ραδιενεργό DNA; (μονάδες 5)

δ. Πόσοι κλώνοι DNA είναι στην αποικία του 2ου τρυβλίου ραδιενεργοί και πόσοι είναι μη ραδιενεργοί; Να υπολογιστεί το πλήθος των ραδιενεργών νουκλεοτιδίων.

(μονάδες 5)

ε. Η αποικία μολύνεται από Τ2 φάγους. Πόσοι από τους φάγους αυτούς που θα παραχθούν από τα μολυσμένα κύτταρα (όλα τα κύτταρα μολύνονται) θα είναι ραδιενεργοί; (μονάδες 5)

ΖΗΤΗΜΑ 4Ο

 1. Το βακτήριο Clostridium tetani προκαλεί τον τέτανο. Το γονιδίωμα του βακτηρίου αποτελείται πέρα από το χρωμοσωμικό γενετικό υλικό και από ένα πλασμίδιο, στο οποίο φέρεται ένα γονίδιο ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό Τετρακυκλίνη (tetR gene). Το πλασμίδιο αντιγράφεται πάντα μόνο 2 φορές εντός του βακτηρίου. Θεωρουμε οτι καθε θυγατρικο βακτηριο ξεκιναει τη ζωη του με ενα πλασμιδιο που κληρονομει απο το μητρικο κυτταρο.

Στο κυρίως μόριο DNA του βακτηρίου φέρεται ο γενετικός τόπος του γονιδίου lexA. Το βακτήριο κλωνοποιείται και δημιουργεί μία αποικία αποτελούμενη από 26 κύτταρα σε χρονικό διάστημα 6 ωρών.

α. Ποιος είναι ο χρόνος διαίρεσης του Clostridium tetani; (μονάδες 5)

β. Στην αποικία πόσα αντίγραφα του γενετικού τόπου του γονιδίου lexA υπάρχουν; Πόσα αντίγραφα του γονιδίου tetR; (μονάδες 5)

γ. Λαμβάνεται ένα κύτταρο από την εν λόγω αποικία και μεταφέρεται σε νέο θρεπτικό υλικό κατάλληλο για την ανάπτυξή του. Στο κύτταρο αυτό πραγματοποιείται ανασυνδυασμός μεταξύ ενός από τα πλασμίδια και του κυρίως μορίου DNA. Κατά τον ανασυνδυασμό γίνεται ανταλλαγή μεταξύ του γονιδίου tetR του πλασμιδίου και του γονιδίου lexA του χρωμοσωμικού γενετικού υλικού. Μετά από 2 ώρες πόσα αντίγραφα του γονιδίου lexA και πόσα αντίγραφα του γονιδίου tetR υπάρχουν στα κύτταρα που προέκυψαν;

(μονάδες 10)

 1. Μία μιτοχονδρική νόσος του ανθρώπου ελέγχεται από ένα γονίδιο που εδράζεται στο Χ φυλετικό χρωμόσωμα του ανθρώπου, ένα αυτοσωμικό γονίδιο του ανθρώπου που εδράζεται στο 21ο χρωμοσωμικό ζεύγος και δύο μιτοχονδρικά γονίδια, τα ND1 και ND6.

Έστω το φυλοσύνδετο γονίδιο Α με αλληλόμορφους Α και α με το Α επικρατές του α, δηλαδή Α (Α,α) Α>α. Το παθολογικό αλληλόμορφο είναι το Α. Δηλαδή άτομα με γονότυπο ΧΑΥ ή ΧΑΧΑ ή ΧΑΧα νοσούν.

Έστω το αυτοσωμικό γονίδιο Β (Β,β) με Β>β και παθολογικό αλληλόμορφο το β. Δηλαδή άτομα με γονότυπο ββ νοσούν, ενώ άτομα με γονότυπο ΒΒ ή Ββ δε νοσούν.

Τα γονίδια ND1 (ND1, ND1*) ND1>ND1* και ND6 (ND6, ND6*) με ND6>ND6*. Τα νοσούντα άτομα έχουν αποκλειστικά ND1* και ND6*. Για να νοσεί ένα άτομο πρέπει να έχει γονότυπο ββΧ^Α-ND1*ND6*.

α) Πόσοι είναι οι διαφορετικοί συνδυασμοί αλληλόμορφων (γονότυποι) που υπάρχουν σε ένα ανθρώπινο πληθυσμό και οδηγούν σε φυσιολογικό φαινότυπο (άτομο υγιές για την συγκεκριμένη νόσο) και ποιο συνδυασμό γονιδίων (αλληλόμορφων) πρέπει να έχει ένα άτομο για να νοσεί; (μονάδες 5)

extra ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

β) Ένα άτομο με σύνδρομο Down (Τρισωμία 21ο χρωμόσωμα), δηλαδή άτομο με καρυότυπο 47 χρωμοσωμάτων, 46 φυσιολογικά και ένα ακόμη 21ο χρωμόσωμα.

 1. Πόσους γενετικούς τόπους της ασθένειας αυτής διαθέτει;

 2. Πόσα αλληλόμορφα γι’ αυτή την ασθένεια διαθέτει;

 3. Πόσα αντίγραφα για κάθε γονίδιο που ελέγχει την ασθένεια διαθέτει;

Η αναφορά να γίνει ανά σωματικό του κύτταρο, με δεδομένο για την άσκηση ότι σε κάθε σωματικό κύτταρο υπάρχουν 50 μιτοχόνδρια.

Απαντήστε στα ίδια ερωτήματα για ένα άτομο με σύνδρομο Klinefelter 44 Αυτοσωμικά + ΧΧΥ.

Γνωρίζετε ότι κάθε γονέας μέσω της μείωσης και της γονιμοποίησης κληροδοτεί ένα πλήρες απλοειδές γονιδίωμα του πυρήνα σε κάθε απόγονο.

γ) Ένα ζευγάρι έχει τους εξής γονοτύπους: ♀ ββ ΧαΧα (ND1*, ND6*)

♂ Ββ ΧΑΥ (ND1*, ND6)

Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο που δε νοσεί και μία κόρη που νοσεί καθώς και μία δεύτερη κόρη που δε νοσεί. Γράψτε τους γονοτύπους των παιδιών του ζευγαριού.