Αρχείο μηνός Μάρτιος 2015

Ερωτήσεις κατανόησης κεφάλαιο 6 -Μεταλλάξεις

1.

α. Πόσοι διαφορετικοί γενετικοί τόποι κωδικοποιούν την HbF;

β. Πόσα διαφορετικά γονίδια κωδικοποιούν την φυσιολογική HbF;

γ. Πόσα διαφορετικά mRNAs κωδικοποιούν την φυσιολογική HbF;

δ. Πόσα αλληλόμορφα γονίδια διαθέτουμε για την φυσιολογική HbF;

ε. Ποσά αλληλόμορφα γονίδια διαθέτουμε στον καρυότυπο για την φυσιολογική HbF;

στ. Ποιος είναι ο γονότυπος μας για την φυσιολογική HbF;

2. Ονομάστε τουλάχιστον ένα γονίδιο μας που γνωρίζετε και μπορεί να είναι εμβρυακό θνησιγόνο εάν υποστεί μετάλλαξη.

3. Ένα ενήλικο άτομο με γονότυπο ββs τι είδους αιμοσφαιρίνες διαθέτει;Τι είδους και σε τι ποσοστό πολυπεπτιδικές αλυσίδες που συμμετέχουν στις αιμοσφαιρίνες διαθέτει;Σε ποιο ποσοστό αναμένονται αυτές;

4. Σε ένα θηλυκό άτομο του οποίου αναλύθηκε το DNA διαπιστώθηκε ότι διαθέτει δύο φυσιολογικά αντίγραφα για κάθε γονίδιο του. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι δεν φέρει επικρατή παθολογικά αλληλόμορφα ούτε είναι ομόζυγο για καποιο παθολογικό υπολειπόμενο αλληλόμορφο, ούτε φέρει γενικότερα κάποιο παθολογικό αλληλόμορφο, ενώ η μητέρα του δεν νοσεί από καμιά ασθένεια που οφείλεται σε μιτοχονδριακό DNA. Ωστόσο το άτομο αυτό νοσεί από μη λοιμώδες νόσημα. Τι είδους ασθένεια μπορεί να έχει ;

5. Έστω το άτομο Ν που είναι ομόζυγο για το αλληλόμορφο β’ του γονιδίου β (παντελή ανικανότητα μεταγραφής) και το άτομο Ρ είναι ομόζυγο για το αλληλόμορφο β” (παντελής ανικανότητα μετάφρασης). Τι είδους αιμοσφαιρινοπάθεια και τι είδους αιμοσφαιρίνες, έχουν τα άτομα Ν και Ρ; Τι είδους αιμοσφαιρίνες έχουν τα άτομα Χ, Υ και Ζ με γονότυπους β΄β¨, ββ΄, ββ” αντίστοιχα;

6. Έστω ένα ζευγάρι, στο οποίο ο σύζυγος είναι φορέας της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και η σύζυγος νοσεί από ήπια μορφή θαλασσαιμίας α και ήπια μορφή β θαλασσαιμίας ( ετεροζυγη). Να βρεθεί η πιθανότητα να αποκτήσουν υγιές παιδί. Τα γονίδια α και β εδράζονται σε διαφορετικά αυτοσωμικά χρωμοσώματα στο απλοειδείς γονιδίωμα μας.

7. Τα γονίδια των αλυσίδων β και γ των αιμοσφαιρινών είναι αυτοσωμικά και εδράζονται σε διαδοχικούς γενετικούς τόπους στο χρωμόσωμα που φέρονται.Ένας ετερόζυγος άνδρας και για τα δυο γονίδιά και η σύζυγος του επίσης ετερόζυγη και για τα δυο γονίδια, έχουν ιστορικό τριών συνεχόμενων πρωίμων αποβολών στην προσπάθεια τους να τεκνοποιήσουν. Το ζευγάρι ζήτησε γενετική καθοδήγηση. Τι πιθανότητα υπολόγισε ο γενετιστής, ότι έχει το ζευγάρι να αποκτήσει υγιή απόγονο;

8. Ένας ομόζυγος άνδρας για ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο του γονιδίου α των αιμοσφαιρινών, ο οποίος υποφέρει από α- θαλασσαιμία, παντρεύεται μια γυναικά που υποφέρει από την ίδια ακριβώς νόσο άλλα διαπιστώθηκε ότι είναι ετερόζυγη για το μεταλλαγμένο παθολογικό αλληλόμορφο α.Το παθολογικό αλληλόμορφο α έχει υποστεί μετάλλαξη στην 5΄αμετάφραστη περιοχή και η μικρή ριβοσωμική υπομονάδα αδυνατεί να συνδεθεί με το mRNA που παράγεται από αυτό το αλληλόμορφο. Με ποια πιθανότητα το ζευγάρι θα αποκτήσει υγιείς απόγονους;

9. Ένα ζευγάρι που και οι δυο διαθέτουν δυο αντίγραφα για κάθε αυτοσωμικό γονίδιο τους και οι δυο είναι φορείς της β θαλασσαιμίας, ποια πιθανότητα έχουν να αποκτήσουν φυσιολογικούς απόγονους ως προς τις θαλασσαιμίες;

10. Ο πατέρας και ο γιος του κυρίου Χ εμφάνισαν ρετινοβλάστωμα στην παιδική τους ηλικία ενώ ο κ. Χ δεν εμφάνισε. Δώστε μια πιθανή ερμηνεία, εάν γνωρίζετε ότι το ρετινοβλάστωμα συνήθως ακολουθεί αυτωσωμικό επικρατή τρόπο κληρονομικότητας, όμως το ρετινοβλάστωμα εξελίσσεται μόνο όταν ένα άτομο χάσει την λειτουργικότητα και των δυο γονιδίων που ελέγχουν για το ρετινοβλάστωμα.

11. Άνδρας με αιμοροφιλία Α απέκτησε παιδί με σύνδρομο 44+ΧΟ από φυσιολογική γυναικά. Το παιδί δεν νοσεί από αιμοροφιλία. Σε ποιον από τους δυο γονείς έγινε το λάθος κατά την μειωτική διαίρεση;

12. Μια γυναικά που η μητέρα και η αδελφή της εμφάνισαν καρκίνο του μαστού και η ίδια είναι ετερόζυγη για το παθολογικό υπολειπόμενο γονίδιο για τον καρκίνο του μαστού, ποια πιθανότητα έχει να αποκτήσει υγιή παιδιά με έναν άνδρα του οποίου η μητέρα νοσεί από καρκίνο του μαστού και ο πατέρας του δεν είχε πότε καμιά εξ΄αίματος συγγενή γυναίκα που νόσησε από καρκίνο του μαστού;

13. Για ποια γονίδια των αιμοσφαιρινών ισχύει ο πρώτος νόμος του Μεντέλ;

14. Για ποια ζεύγη γονιδίων των αιμοσφαιρινών ισχύει ο δεύτερος νόμος του Μέντελ;

15. Η αιμοσφαιρίνη Α είναι πολυγονιδιακός χαρακτήρας αφού ελέγχεται από δυο διαφορετικά γονίδια.

16. Η αιμοσφαιρινοπάθεια α δεν μπορεί να οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη που συνέβει σε γονίδιο α.

17. Όταν δύο αλληλόμορφα του ίδιου γονιδίου οδηγούν σε δύο διαφορετικά πολυπεπτίδια που το καθένα είναι όμοιο με το άλλο εκτός από τα 16 πρώτα αμινοξέα, μπορούμε να συνάγουμε ότι τα δυο αλληλόμορφα έχουν υποστεί διαφορετική γονιδιακή μετάλλαξη προσθήκης ή έλλειψης νουκλεοτιδίων μέσα στα πρώτα 16 κωδικόνια.

18. Τα αλληλόμορφα βs και βc φέρουν διαφορετική μετάλλαξη στο ίδιο κωδικόνιο (έβδομο) του γονιδίου που κωδικοποιεί για τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες β της αιμοσφαιρίνης Α. Αυτό σημαίνει ότι δύο διαφορετικά ετερόζυγα άτομα φορείς αυτών των αλληλομόρφων εμφανίζουν ίδιου μήκους και ίδιου πλήθους τμήματα (ζώνες μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης) γονιδίων β, όταν επιδράσει στα γονίδια β που φέρει κάθε άτομο:

α) η ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση που αναγνωρίζει το φυσιολογικό γονίδιο β σε θέση περιορισμού που περιλαμβάνει και το εβδομο κωδικόνιο του γονιδίου.

β) η ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση που αναγνωρίζει αλληλουχία έξι νουκλεοτιδίων στην οποία περιλαμβάνεται το κωδικόνιο που κωδικοποιεί για το αμινοξύ βαλίνη.

19. Οι δυο γενετικοί τόποι του γονιδιου α έχουν τον ίδιο ρυθμό έκφρασης.

20. Τα ομόζυγα άτομα για δρεπανοκυτταρική αναιμία εμφανίζουν αύξηση της HbF, όπως και τα ομόζυγα για την μεσογειακή αναιμία. Επίσης τα ετερόζυγα άτομα φορείς για την δρεπανοκυτταρική αναιμία εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα HbA2.

21.  Οι βιοχημικές αναλύσεις μπορούν να γίνουν και με ανασοδιαγνωστικές τεχνικές.

22. Μετάλλαξη στις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής ενός προκαρυωτικού γονιδίου δεν επηρεάζει το παραγόμενο πρωτεϊνικό μόριο, σε αντίθεση με αντίστοιχη μετάλλαξη σε ασυνεχές γονίδιο.

23. Απο τα εμβρυακα κυτταρα μπορουμε να δημιουργησουμε και γονιδιωματικη και cDNA βιβλιοθηκη για το εμβρυο.

24. Εξηγηστε με ποιο τροπο ειναι δυνατο να προκυψουν μονοζυγωτικα διδυμα διαφορετικού φυλου.

25. Ο πρώτος νομος του Μεντελ ισχύει και για δυο αυτοσωμικα αλληλόμορφα ενός γονιδιου του 21ου χρωμοσώματος ενός ατόμου με σύνδρομο Down.

26. Ο πρώτος νομος του Μεντελ ισχύει για δυο αυτοσωμικα αλληλόμορφα ενός γονιδιου του 21ου χρωμοσώματος ενός ατόμου με αμοιβαια μετατόπιση 14-21.

27. Σε έναν τυπικό ενήλικα υπάρχουν περίπου 4*10^13 γονίδιά αλυσίδων α, 2*10^13 γονίδιά που ελέγχουν την ασθένεια του αλφισμου και 10^13 η 2*10^13 γονίδιά για την αιμορροφιλία.

28. Για ένα άτομο που νοσεί από ρετινοβλαστωμα ισχύει ο νόμος του διαχωρισμού των αλληλόμορφων ως προς τον συγκεκριμένο γενετικό τόπο.

29. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία κληρονομείται πάντα ως  αυτοσωμική υπολειπόμενη νόσος.

30. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία θα μπορούσε να θεραπευτεί αν ήταν δυνατή η εισαγωγή ενός φυσιολογικού αλληλομορφου β στα πρόδρομα ευθροκυτταρα ενός ατόμου που νοσεί από αυτή την ασθένεια.

31. Ο καρκίνος των ερυθροκυτταρων του αίματος δεν μπορεί να γινει μεταστατικός.

32. Εφόσον τα νευρικά κύτταρα δεν διαιρούνται δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε καρκινικά.

33. Ενα άτομο με σύνδρομο Down έχει τον ίδιο λόγο A+T/G+C με το αν ήταν φυσιολογικό.

34. Η παραπάνω πρόταση είναι λανθασμένη για ένα άτομο με σύνδρομο ΧΥΥ.

35. Τα βακτήρια μπορεί να νοσήσουν από καρκίνο.

36. Τα πρωτόζωα και οι μύκητες μπορεί να αναπτύξουν καρκίνο.

37. Τα φυτά νοσούν από καρκίνο ως λοιμώδες νόσημα.

Ερωτήσεις κατανοήσεις κεφαλαίου 5-Μενδελική Κληρονομικότητα.

 1. Ο πρώτος νόμος του Μέντελ ισχύει για όλα μας τα γονίδια.
 2. Ο πρώτος νόμος του Μέντελ ισχύει για το γονίδιο μας, της αχρωματοψίας στο κόκκινο χρώμα.
 3. Ο δεύτερος νόμος του Μέντελ ισχύει για δυο γονίδια που εδράζονται σε μη ομόλογη περιοχή των φυλετικών χρωμοσωμάτων μας Χ και Υ.
 4. Επειδή είμαστε διπλοειδείς οργανισμοί έχουμε όλα μας τα γονίδια σε δυο αντίγραφα.
 5. Το πλήθος των γενετικών μας τόπων είναι ίσο με το πλήθος των αλληλομόρφων των γονιδίων μας που διαθέτουμε.
 6. Όσα είναι τα γονίδια μας είναι και τα χαρακτηριστικά που διαθέτουμε.
 7. Άτομα με τον ίδιο γονότυπο θα έχουν και τον ίδιο φαινότυπο.
 8. Ο γονότυπος ενός ατόμου άφορα το είδος και το πλήθος των αλληλομόρφων του.
 9. Ο φαινότυπος ενός ατόμου προσδιορίζεται πάντα και από τον γονότυπο του.
 10. Ένα χαρακτηριστικό που ελέγχεται από γενετικό τόπο του Υ φυλετικού χρωμοσώματος κληρονομείται μόνο στους αρσενικούς απογόνους.
 11. Ο γονότυπος μας αφορά και τα γονίδια του μιτοχονδρικού γενετικού υλικού μας.
 12. Μια φυλοσύνδετη επικρατής νόσος εμφανίζεται στο 100% των θυγατέρων ενός ζευγαριού όταν νοσεί μόνο ο πατέρας και ποτέ στους υιούς.
 13. Ένα φυλοσύνδετο επικρατές χαρακτηριστικό μεταβιβάζεται με την ίδια πιθανότητα που μεταβιβάζεται ένα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτηριστικό όταν από τους γονείς είναι φορέας του υπεύθυνου αλληλόμορφου η μητέρα.
 14. Το χρωμόσωμα Υ του προ-προ-πάππου σας από την πλευρά του πάτερα σας το φέρει σίγουρα και ο αδελφός σας.
 15. Η πιθανότητα ένας απόγονος να είναι ετερόζυγος για ένα αυτοσωμικό υπολειπόμενο γνώρισμα όπως και οι γονείς του είναι 1/2.
 16. Η παραπάνω πιθανότητα είναι 2/3 αν είναι γνωστό ότι ο απόγονος δεν νοσεί.
 17. Ο Μέντελ ανακάλυψε τα γονίδια..
 18. Οι νόμοι της κληρονομικότητας του Μεντελ είναι καθολικοί στον έμβιο κόσμο όπως και ο γενετικός κώδικας.
 19. Ο Μέντελ με τα αποτελέσματα των πειραμάτων του υπέδειξε ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού των οργανισμών.
 20. Ένα υπολειπόμενο φαινοτυπικό χαρακτηριστικό ελέγχεται πάντα από ένα αλληλόμορφο που δεν εκφράζεται στα κύτταρα.
 21. Τα δυο κύτταρα της πρώτης μειωτικής διαίρεσης ενός μειοκυττάρου ενός διπλοειδούς υβριδίου έχουν τον ίδιο λόγο A+T/C+G.
 22. Ένα φυσιολογικό αγόρι και ένα φυσιολογικό κορίτσι έχουν το ίδιο πλήθος διαφορετικών γονιδίων.
 23. Οι μιτοχονδριακές ασθένειες δεν αποκλείεται να ακολουθούν και μενδελικό τύπο κληρονομικότητας.
 24. Ένα φυσιολογικό κορίτσι έχει λιγότερους γενετικούς τόπους από ένα φυσιολογικό αγόρι αλλά έχει περισσότερα αλληλόμορφα από το αγόρι.
 25. Εάν αναπαραστήσουμε τα δυο αλληλόμορφα ενός γονίδιου με τα γράμματα Α και α και ορίσουμε ως p και q τις συχνότητες των αλληλομορφων αυτών αντίστοιχα μέσα στην γονιδιακή δεξαμενή, τότε οι συχνότητες των διαφορετικών γονότυπων είναι : p^2 + 2pq + q^2 =1, φυσικά p+q =1 και αναφερόμαστε σε παμμικτικό πληθυσμό με αόριστα μεγάλο μέγεθος που δεν υπάρχει μετανάστευση, και το περιβάλλον του βιοτόπου του παραμένει σταθερό.
 26. Ο παραπάνω τύπος δηλώνει ότι οι γονοτυπικές συχνότητες ενός παμμικτικού πληθυσμού αόριστα μεγάλου μεγέθους παραμένουν σταθερές από μια γενεά στην επόμενη.
 27.  Ο παραπάνω πληθυσμός βρίσκεται σε ισορροπία Hardy-Weinberg (HWE), δηλαδή η σχετική αφθονία των αλληλομορφων Α και α δεν αλλάζει από γενεά σε γενεά. Η μονή αλλαγή στη γενετική κατανομή του πληθυσμού είναι μια ανακατανομή των γονότυπων σε συχνότητες που θα παραμένουν σταθερές σε όλες τις επόμενες γενεές.
 28. Ο τύπος HW  ισχύει και για πολλαπλά αλληλόμορφα ενός γενετικού τόπου αλλά και για πολυγονιδιακούς χαρακτήρες.
 29. Ο νόμος HW μας παρέχει ένα βασικό επίπεδο ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τις πραγματικές αλλαγές συχνοτήτων αλληλομορφων που συμβαίνουν από γενεά σε γενεά σε μια αναπαραγωγική κοινότητα (πληθυσμός).
 30. Αποκλίσεις από τον τύπο HW υποδεικνύει διατάραξη του ισοζυγίου γονοτυπικών συχνοτήτων από γενεά σε γενεά.
 31. Αποκλίσεις από τον τύπο HW προκύπτουν λόγω μεταλλάξεων, μετανάστευση νέων γονιδίων στο εσωτερικό του πληθυσμού, τυχαίες αλλαγές συχνοτήτων εξαιτίας δειγματοληπτικού σφάλματος (γενετική παρέκλιση) και φυσική επιλογή που ευνοεί έναν γονότυπο σε βάρος κάποιου άλλου.
 32. Σε μια κυψέλη η βασίλισσα είναι διπλοειδής και γονιμοποιείται από έναν κηφήνα που είναι απλοειδής, όπως όλοι οι κηφήνες, όλες οι εργάτριες έχουν ομοιότητα σε επίπεδο γενετικού υλικού του πυρήνα κατά 75%.
 33. Ο Punnett ρωτήθηκε κάποτε αν θα θυσιαζόταν στο όνομα της Βασίλισσας της Αγγλίας. Εκείνος απάντησε: «για την Βασίλισσα όχι, άλλα για δυο αδέλφια μου ή για 4 πρώτα ξαδέλφια μου ναι.» Δώστε μια εξήγηση για αυτήν την απάντηση του μεγάλου γενετιστή.
 34. Δυο κατσίκες που είναι μονοζυγωτικά δίδυμα διασταυρώθηκαν με τον ίδιο τράγο διαδοχικά η μια μετά την άλλη. Τα κατσικάκια που γεννήθηκαν είχαν πανομοιότυπο γενετικό υλικό και πυρηνικό και μιτοχονδριακό.
 35. Δυο κριοί μονοζυγωτικα δίδυμα διασταυρώθηκαν με δυο προβατίνες επίσης μεταξύ τους μονοζυγωτικά διδυμα την ιδια χρονικη περιοδο. Τα προβατακια ειχαν το ιδιο μιτοχονδριακο DNA και διαφορετικο πυρηνικο.
 36. Αν τα παραπάνω ζευγάρια ήταν καθαρές σειρές, οι μεν κριοί για την γαλακτοπαραγωγή και οι δε προβατίνες για την ποιότητα του μαλλιού, τότε τα προβατάκια θα ήταν όλα κλώνοι μεταξύ τους.
 37. Από την διασταυρωση ενός ατόμου ΑΑ με ένα άτομο αα, σύμφωνα με το πρότυπο διασταυρωσεων κατά Μεντελ, στην δεύτερη θυγατρική γενεά το 75% των απόγονων θα έχουν τον επικρατή φαινότυπο. Άρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξαιτίας της αριθμητικής υπεροχής του, το επικρατές αλληλομορφο θα γίνεται όλο και πιο κοινό στον πληθυσμό και το υπολειπόμενο όλο και πιο σπάνιο.
 38. ολα τα άτομα της πρώτης θυγατρικής γενεάς στα πειράματα του Μεντελ είναι μεταξύ τους κλώνοι.
 39. το ανάπτυγμα κύβου της παράστασης (3+1) μας δίνει την μενδελικη αναλογία τριυβρυδισμου.
 40. Καθαρη σειρά σημαίνει άτομα ομοζυγα αποκλειστικά για το γονίδιο που ελέγχει τον υπό μελέτη χαρακτήρα.
 41. Τα υβρίδια είναι μεταξύ τους κλώνοι.
 42. Ο χαρακτήρας ύψος ελέγχεται μονογονιδιακά σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς.
 43. Η αναλογία 3 προς 1 κατά την μελέτη δυο χαρακτήρων που ελέγχονται μονογονιδιακα με δυο αλληλομορφα  με σχέση πλήρους επικράτειας -υποτέλειας, προκύπτει οταν το ενα  ειναι εμβρυακο θνησιγονο σε ομοζυγη κατασταση (το υπολοιπομενο) ή οταν τα γονιδια ειναι συνδεδεμενα.
 44. Αν ο Μεντελ στις διασταυρωσεις μονουβριδισμου που πραγματοποίησε, εβρισκε τις εξης αναλογιες στην F2 γενεα: 8 [Α]:[α], θα διατυπωνε τον πρωτο νομο του ως εξης: Κατα την μείωση Ι, διαχωριζονται τα ομολογα χρωμοσώματα τυχαία μεν,  ισοπιθανα δε και κατανέμονται στους γαμετες. Η γονιμοποιηση ειναι τυχαιο γεγονος.
 45. Το υψος σε όλα τα είδη των οργανισμών είναι μονογονιδιακο χαρακτηριστικό.
 46.  Οι αιμομιξίες οδηγούν σε αύξηση της ομοζυγωτίας για τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού σε βάθος γενεών.
 47. Οι αιμομιξίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν στην κατάρρευση βασιλικών δυναστειών.
 48. Από γονείς με ομάδα αίματος Α και Β αντίστοιχα, μπορούμε να έχουμε απογόνους με όλες τις διαφορετικές ομάδες αίματος ως προς το σύστημα ΑΒΟ.
 49.  Για έναν πολυγονιδιακό χαρακτήρα που ελέγχεται μόνο από αυτοσωμικά γονίδια ισχύει ο πρώτος νόμος του Μέντελ, για κάθε επιμέρους γονίδιο που τον ελέγχει καθώς και ο δεύτερος νόμος για όσα από τα γονίδια που τον ελέγχουν, δεν είναι συνδεδεμένα.
 50. Ένα χαρακτηριστικό χαρακτηρίζεται ως υπολειπόμενο όταν δεν εμφανίζεται φαινοτυπικά στο ετερόζυγο άτομο για αυτό το χαρακτηριστικό.
 51.  Ένα χαρακτηριστικό είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο όταν από την διασταύρωση ετερόζυγων ατόμων προκύπτει αναλογία θηλυκών / αρσενικά 1:1 και φαινοτυπική αναλογία 3:1, οπού όλα τα άτομα με το χαρακτηριστικό είναι αρσενικά.
 52.  Το γονίδιο της αχρωματοψίας στο κόκκινο είναι διαφορετικό αλλά συνδεδεμένο με το γονίδιο της αχρωματοψίας στο πράσινο.
 53. Ο Μέντελ μελέτησε επτά χαρακτήρες του φυτού μοσχομπίζελο.
 54. Η πιθανότητα ένα παιδί να είναι αγόρι είναι 1/2 , διότι ο αρσενικός γονέας δημιουργεί δυο πιθανούς γαμέτες , αυτούς με Χ φυλετικό χρωμόσωμα και αυτούς με Υ φυλετικό χρωμόσωμα ενώ ο θηλυκός γονέας δημιουργεί μόνο γαμέτες με Χ φυλετικό χρωμόσωμα.
 55. Δεν δημιουργούνται επικρατή θνησιγόνα αλληλόμορφα γονιδίων.
 56. Ο πρώτος νόμος του Μεντελ στηρίζεται στην πρώτη μειωτική διαίρεση και ο δεύτερος νόμος στην δεύτερη μειωτική διαίρεση.
 57.  Και οι δυο νόμοι του Μεντελ στηρίζονται στο ίδιο στάδιο της μείωσης, στον διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων.
 58.  Ο δεύτερος νόμος του Μεντελ δεν ισχύει για μονογονιδιακούς χαρακτήρες.
 59. Είναι αδύνατον να προκύψει υγιές παιδί από γονείς που νοσούν από οικογενή υπερχολιστεριναιμία.
 60.  Στην πρώτη μειωτική διαίρεση συμβαίνει διαχωρισμός αδελφών χρωματίδων και επιχιασμός και στην δεύτερη μειωτική διαίρεση συμβαίνει αποχωρισμός ομολόγων χρωμοσωμάτων και σύναψη τους στο ισημερινό πεδίο του κυττάρου.
 61. Στα αγόρια υπάρχει περισσότερο γενετικό υλικό μητρικής προέλευσης ενώ στα κορίτσια το γενετικό υλικό τους είναι 50% μητρικής και 50% πατρικής προέλευσης.
 62.  Η αυτογονιμοποιήση των φυτών δεν συμβάλει στην γενετική ποικιλότητα τους.
 63. Η φαινοτυπική σχέση επικρατείας μεταξύ των αλληλομόρφων ενός γονιδίου προκύπτει με βάση το φαινότυπο του ετερόζυγου ατόμου.
 64.  Η σχέση επικρατείας των αλληλομόρφων ενός γονιδίου σε μοριακό επίπεδο ταυτίζεται πάντα με την φαινοτυπική σχέση επικρατείας τους.
 65.  Το 1940 οι επιστήμονες ήξεραν ότι το γενετικό υλικό δεν είναι οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια επειδή είχε διατυπωθεί ήδη η χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας.
 66. Οι νομοί του Μεντελ και ο επιχιασμος, είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την αλλαγή των συχνοτήτων των αλληλομορφων σε ένα πληθυσμό.
 67. Οι επιλεκτικές διασταυρώσεις είναι βιοτεχνολογική μέθοδος. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ερωτήσεις κατανόησης – Kεφαλαίου 4. H τεχνολογια του ανασυνδυασμενου DNA

 1. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γονιδιωματική βιβλιοθήκη RNA ιών με δίκλωνο
 2. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γονιδιωματική βιβλιοθήκη RNA ιών με μονόκλωνο
 3. Μπορούμε να δημιουργήσουμε cDNA βιβλιοθήκη για το οπερόνιο της λακτόζης από το coli.
 4. Μπορούμε να δημιουργήσουμε cDNA βιβλιοθηκή για τα γονίδια του λυσιγόνου κύκλου ζωής του λ-φάγου.
 5. Μπορούμε να δημιουργήσουμε cDNA βιβλιοθήκη για ένα ορισμένο γονίδιο του πρωτοζώου που προκαλεί την ελονοσία.
 6. Μπορεί να υπάρξει ως φορέας κλωνοποίησης πλασμίδιο χωρίς να διαθέτει κανένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό.
 7. Μπορεί να υπάρξει φορέας κλωνοποίησης χωρίς να διαθέτει γονίδιο ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό.
 8. Είναι δυνατή η δημιουργία cDNA βιβλιοθήκης με φορέα κλωνοποίησης DNA λ φάγου.
 9. Με PCR είναι αδύνατη η κλωνοποίηση ιικού δίκλωνου
 10. Μπορούμε να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες από ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια μας.
 11. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη του ανθρώπου που δημιουργείται από κύτταρα στη φάση G2 του κυτταρικού κύκλου αναμένεται να έχει 6*10^5 φαγικές πλάκες, όταν δημιουργείται με φορέα κλωνοποίησης DNA λ-φάγου.
 12. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε γονιδιωματική βιβλιοθήκη από γαμετικό μας κύτταρο διότι διαθέτει ένα αντίγραφο από κάθε μας γονίδιο.
 13. Είναι προτιμότερο τα κύτταρα που χρησιμοποιούμε για την δημιουργία γονιδιωματικής βιβλιοθήκης να μην βρίσκονται στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης.
 14. Τα ομόλογα χρωμοσώματα εμφανίζουν ακριβώς τα ίδια σημεία αναγνώρισης από την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση (Π.Ε.).
 15. Τα τμήματα DNA που προκύπτουν από την πέψη ενός χρωμοσώματος με την EcoRI έχουν όλα το ίδιο περίπου μήκος σε ζεύγη βάσεων, διαφέρουν όμως ως προς την αλληλουχία.
 16. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός ρετροϊού είναι αδύνατον να δημιουργηθεί.
 17. Σε έναν RNA ιό με γενετικό υλικό δίκλωνο κυκλικό RNA υπάρχει η αλληλουχία:

5′ ———–CCCGGG———3′

3′————GGGCCC———5′

πέντε φορές ,όποτε μετά από επώαση του γονιδιώματος αυτού του ιού με την περιοριστική ενδονουκλεάση SmaI που αναγνωρίζει την παραπάνω αλληλουχία, αναμένεται να προκύψουν 5 τμήματα.

 1. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ολιγονουκλεοτιδική μονόκλωνη αλληλουχία που να αποτελείται από δεοξυνουκλεοτίδια και από ριβονουκλεοτίδια ως ανιχνευτή, για τον εντοπισμό του επιθυμητού τμήματος DNA μέσα από μια βιβλιοθήκη .
 2. Σε ένα φορέα κλωνοποίησης είναι αδύνατον να ενθέσουμε τμήμα δίκλωνου DNA με διαφορετικά κολλώδη άκρα στις δυο πλευρές του.
 3. Από την cDNA βιβλιοθήκη του μαμούθ μπορούμε να απομονώσουμε μια αρχέγονη ευκαρυωτικη πρωτεΐνη και να την μελετήσουμε.
 4. Το χλωροπλαστικό DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης αφού μπορεί να αντιγράφεται ανεξάρτητα.
 5. H cDNA βιβλιοθήκη με φορέα κλωνοποίησης DNA λ φάγου είναι βιβλιοθήκη έκφρασης των γονιδίων.
 6. Οι cDNA βιβλιοθήκες από δυο διαφορετικούς γαμέτες του ίδιου ατόμου είναι διαφορετικές.
 7. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη του γαμέτη ενός είδους περιεχέι και τον γονότυπο του ατόμου από το οποίο πήραμε τον γαμέτη.
 8. Δημιουργούμε cDNA βιβλιοθήκη προκαρυωτικών κυττάρων και βακτηριοφαγων.
 9. Δημιουργούμε cDNA βιβλιοθήκη ιών ευκαρυωτικων οργανισμών.
 10. Το φίλτρο νιτροκυτταρινης χρησιμοποιειται όπως και το σκούρου χρώματος βελούδο για να εντοπίσουμε πάνω τους τον κλώνο της βιβλιοθήκης που φέρει το ετερολογο τμήμα DNA που μας ενδιαφέρει.
 11. Κατά την δημιουργία γονιδιωματικης βιβλιοθήκης του  Τ4 η ανάμειξη των θραυσμάτων του γονιδιώματος και των πλασμιδιων πρέπει να γίνεται παρουσία DNA δεσμασης σε ένα ρυθμιστικό αλκαλικό διάλυμα.
 12. Μετά την πέψη του ανθρωπινού πυρηνικού DNA με την EcoRI πόσα είναι τα τμήματα που προέκυψαν και δεν μπορούν να ανασυνδυαστούν άμεσα;
 13. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γονιδιωματικης βιβλιοθήκης του βακτηρίου E.coli  σε ξενιστή E.coli.
 14. Με Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμερασης μπορούμε να ενισχύουμε και ολόκληρα πλασμίδια.