Αρχείο μηνός Αύγουστος 2011

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου-Ερωτήσεις κατανόησης 1ου κεφαλαίου-Το γενετικό υλικό.

Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό. Από τις Παρακάτω επιλέξτε ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες προτάσεις είναι λανθασμένες:

1. Τα κύτταρα μιας βακτηριακής αποικίας είναι όλα πανομοιότυπα μεταξύ τους καθώς είναι όλα απόγονοι του ίδιου μητρικού κυττάρου και έχουν πάντοτε την ίδια ποσότητα DNA

Σωστό□ Λάθος□

2. Οι Hershey και Chase πραγματοποίησαν τα κλασικά πειράματά τους για να μελετήσουν πως πολλαπλασιάζεται ένας φάγος (Τ2) και όχι για να αποδείξουν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών

Σωστό□ Λάθος□

3. Ο άνθρωπος είναι εξελικτικά ανώτερος από το καλαμπόκι, οπότε ο άνθρωπος έχει και περισσότερο DNA από το φυτό αυτό στο γονιδίωμά του.

Σωστό□ Λάθος□

4. Ο πεντανθρακικός δακτύλιος του DNA έχει H στον 2’C.

Σωστό□ Λάθος□

5. Όλες οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες έχουν προσανατολισμό 5 -> 3.

Σωστό□ Λάθος□

6. Το γενετικό υλικό των βακτηρίων συνδέεται με το εσωτερικό της κυτταρικής μεμβράνης του κυττάρου.

Σωστό□ Λάθος□

7. Μειοκύτταρα διαθέτουν όλοι οι οργανισμοί.

Σωστό□ Λάθος□

8. Τα νευρικά κύτταρα δεν υφίστανται μίτωση.

Σωστό□ Λάθος□

9. Ο καρυότυπος δύο ανθρώπων είναι πάντοτε ολόιδιος μεταξύ δύο ατόμων.

Σωστό□ Λάθος□

10. Ο HIV διαθέτει δύο πανομοιότυπα μόρια μονόκλωνου γραμμικού RNA συνεπώς είναι διπλοειδής ιός.

Σωστό□ Λάθος□

11. Η μεσόφαση καταλαμβάνει το πλείστο της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου ενός ευκαρυωτικού κυττάρου.

Σωστό□ Λάθος□

12. Η σειρά των γεγονότων στην μίτωση είναι G1 -> S-> G2 -> … μετάφαση … -> G1.

Σωστό□ Λάθος□

13. Στη μείωση συμβαίνουν δύο διαδοχικές κυτταρικές διαιρέσεις.

Σωστό□ Λάθος□

14. Όταν ένα είδος έχει γονιδίωμα 32 χρωμοσωμάτων θα έχει σε κάθε κύτταρο της πρώτης μειωτικής διαίρεσης απο 64 μόρια DNA.

Σωστό□ Λάθος□

15. Ένα είδος που φυσιολογικά στον καρυότυπο του μετρήθηκαν 34 μόρια DNA σημαίνει ότι μπορεί να είναι  απλοειδές.

Σωστό□ Λάθος□

16. Όσα είναι τα μόρια DNA στον καρυότυπο τόσα είναι και τα κεντρομερίδια που υπάρχουν, αλλά παρατηρούνται στο οπτικό μικροσκόπιο τα μισά ακριβώς.

Σωστό□ Λάθος□

17. Ισχύει: 1 ινίδιο χρωματίνης (φάση G1) = 1 χρωμόσωμα και επίσης   2 αδελφές χρωματίδες (φάση G2) = 1 χρωμόσωμα άρα 1 ινίδιο χρωματίνης =2 αδελφές χρωματίδες.

Σωστό□ Λάθος□

18. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα δεν διαθέτουν νουκλεοσώματα.

Σωστό□ Λάθος□

19. Το μόριο DNA των βακτηρίων πακετάρεται με την βοήθεια ιστονών και μη – ιστονών.

Σωστό□ Λάθος□

20. Τα ινίδια χρωματίνης περιέχουν ιστόνες και αναδιπλώνονται για να σχηματίσουν θηλιές.

Σωστό□ Λάθος□

21. Το μιτοχονδριακό DNA όλων των ευκαρυωτικών οργανισμών είναι κυκλικό δίκλωνο μόριο.

Σωστό□ Λάθος□

22. Το μιτοχονδριακό DNA ορισμένων κατωτέρων πρωτοζώων μπορεί να είναι και πατρικής προέλευσης και όχι μητρικής.

Σωστό□ Λάθος□

23. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τοποθετώντας ενα Χ στο σωστό μέγεθος DNA για κάθε μόριο κυκλικού DNA που δίνεται. Γνωρίζεται οτι οι ιοί διαθέτουν πολύ μικρό γονιδίωμα και ότι ένα μέσο πλασμίδιο έχει μήκος 1μm.

Μόριο κυκλικού δίκλωνου DNA 17*103  ζ.β 28*104 ζ.β 19*102 ζ.β 4*103 ζ.β
Χλωροπλάστης
Μιτοχόνδριο
Πλασμίδιο
Ιός

24. Σε δύο μόρια DNA ίσου μήκους απαντάται Μόριο Α: 51% G-C, 49%  A-T Μόριο Β: 49% G-C, 51% A-T

Ποιό από τα δύο είναι πιο Θερμοανθεκτικό στην αποδιάταξη (αποχωρισμός δυο κλώνων) Α□ Β□

25. Στο πείραμα του Griffith οι ζωντανοί αδροί πνευμονιόκοκκοι μετασχηματιστήκαν από τους λείους ζωντανούς πνευμονιόκοκκους.

Σωστό□ Λάθος□

26. Το πείραμα των Avery et. al απέδειξε τη φύση του γενετικού υλικού των οργανισμών.

Σωστό□ Λάθος□

27. Στα κύτταρα του ίδιου οργανισμού ισχύει Α1=Α2 και Α1=Τ2 αλλά και Τ1=Τ2, όπου Α1= αδενίνες και Τ1= θυμίνες του ενός κυττάρου και Α2= αδενίνες και Τ2 = θυμίνες του δεύτερου κυττάρου.

Σωστό□ Λάθος□

28. Η συμπληρωματικότητα των αζωτούχων βάσεων στο DNA αποτελεί ικανή συνθήκη για τον αυτοδιπλασιασμό του.

Σωστό□ Λάθος□

29. Η ικανότητα αντιγραφής του μόριου είναι αναγκαία συνθήκη για να είναι το γενετικό υλικό.

Σωστό□ Λάθος□

30. Ο προσανατολισμός των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων είναι πάντα 5’ προς 3’, επειδή κατασκευάζονται με την σύνδεση των μονομερών τους με 5’ προς 3’ φωσφοδιεστερικό δεσμό.

Σωστό□ Λάθος□

31. Η μείωση και η μίτωση αφορούν όλα τα κύτταρα των αμφιγονικά αναπαραγόμενων οργανισμών.

Σωστό□ Λάθος□

32. Το κυρίως γενετικό υλικό των βακτηρίων πακετάρεται με την βοήθεια ιστονών, όμως τα πλασμίδια είναι μη χρωμοσωμικά μόρια γενετικού υλικού τους.

Σωστό□ Λάθος□

33. Το πλήθος των χρωμοσωμάτων δεν μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του κυτταρικού κύκλου  των ευκαρυωτικών κυττάρων, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τα μόρια του DNA.

Σωστό□ Λάθος□

34. Το σύνολο των γονιδίων ενός κυττάρου περιέχεται στο γονιδίωμα του.

Σωστό□ Λάθος□

35. Το γονιδίωμα ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι το γενετικό υλικό ενός οποιουδήποτε κυττάρου του.

Σωστό□ Λάθος□

36. Ένα ανθρωπινό μειοκύτταρο διαθέτει 46 χρωμοσώματα και από αυτό προκύπτουν 4 γαμέτες με 23 χρωμοσώματα ο καθένας.

Σωστό□ Λάθος□

37. Τα κύτταρα της 1ης μειωτικής διαίρεσης είναι απλοειδή.

Σωστό□ Λάθος□

38. Η μίτωση εξασφαλίζει γενετική ποικιλότητα, η μείωση όχι.

Σωστό□ Λάθος□

39. Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί διαιρούνται με μίτωση.

Σωστό□ Λάθος□

40. Και στις δυο κυτταρικές διαιρέσεις συμβαίνει σύναψη ομολόγων χρωμοσωμάτων.

Σωστό□ Λάθος□

41. Στους γαμέτες μας υπάρχουν 23 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων.

Σωστό□ Λάθος□

42. Οι μιτογόνες ουσίες χρησιμοποιούνται στην δημιουργία καρυότυπου για να σταματήσουν τη μίτωση.

Σωστό□ Λάθος□

43. Τα ινίδια χρωματίνης είναι ίδια στο πλήθος, άλλα με λιγότερα νουκλεοσώματα από τα αντίστοιχα μεταφασικά χρωμοσώματα.

Σωστό□ Λάθος□

44. Η ανθεκτικότητα των βακτηριών στα αντιβιοτικά εξασφαλίζεται από το γονιδιακό προϊόν του κατάλληλου γονιδιού ανθεκτικότητας, και όχι από την ύπαρξη του γονιδιού ανθεκτικότητας σε ορισμένο αντιβιοτικό  στο γονιδίωμα τους.

Σωστό□ Λάθος□

45. Το γενετικό υλικό των ίων μπορεί να είναι RNA, όμως δεν υπάρχουν κύτταρα με γενετικό υλικό RNA.

Σωστό□ Λάθος□

46. Σε ένα βακτήριο, ένα ζεύγος ομολόγων χρωμοσωμάτων του είναι κατά το ήμισυ μητρικής προέλευσης.

Σωστό□ Λάθος□

47. Το φύλο στον άνθρωπο καθορίζεται από την ύπαρξη του Υ φυλετικού χρωμοσώματος, τα προκαρυωτικά κύτταρα δεν έχουν φύλο.

Σωστό□ Λάθος□

48. Ένα άτομο με γονιδίωμα 23 χρωμοσώματα είναι βεβαίως άνθρωπος.

Σωστό□ Λάθος□

49. Τα βακτήρια έχουν λιγότερα μιτοχόνδρια από τα ζωικά κύτταρα, γιατί τα βακτήρια είναι μικρότερου μεγέθους κύτταρα.

Σωστό□ Λάθος□

50. Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών αποτελείται από πλασμίδια.                                                                                                              Σωστό□ Λάθος□

51. Μπορούμε να δημιουργήσουμε καρυότυπο σε πρωτόζωα και μύκητες, δεν μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε καρυότυπο απο βακτήρια. Σωστό□ Λάθος□

52. Είναι αδύνατο ο λόγος Α+Τ/G+C δυο διαφορετικών ειδών οργανισμών να είναι ίδιος. Είναι όμως δυνατόν ο λόγος αυτός να είναι ίδιος μεταξύ δυο διαφορετικών ειδών ίων. Σωστό□ Λάθος□

53. Tα χρωμοσώματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής του DNA ενος κυττάρου ευκαρυωτικού οργανισμού, έχουν τον ίδιο βαθμό συσπείρωσης με τα ινίδια χρωματίνης του κυττάρου αυτού, στην φάση της μεσόφασης πριν απο την αντιγραφή του DNA.                                                                                                                        Σωστό□ Λάθος□

54. Τα γονίδια των ινιδίων χρωματίνης μπορούν να εκφράζονται, τα γονίδια των αδελφών χρωματίδων αποκλείεται να εκφράζονται.                                                        Σωστό□ Λάθος□

55. Ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο μετά την αντιγραφή του DNA του είναι τετραπλοειδές.                                                                                                                                        Σωστό□ Λάθος□

56.Τα βακτήρια είναι απλοειδή κύτταρα με ένα χρωμόσωμα. Άρα ο καρυότυπος ενός βακτηρίου αποτελείται μόνο από ένα κυκλικό χρωμόσωμα.                                                                                                                                                                                    Σωστό□ Λάθος□

57. Σε κάθε ανώτερο πολυκύτταρο ευκαρυωτικό οργανισμό υπάρχουν κύτταρα που δεν διαιρούνται ούτε με μίτωση, ούτε με μείωση.                                    Σωστό□ Λάθος□

58. Τα κύτταρα μας με ένα αντίγραφο του γονιδιώματος, υφίστανται μείωση αλλά όχι μίτωση.                                                                                                                     Σωστό□ Λάθος□

59. Είναι δυνατόν κάποια μιτοχονδριακή ασθένεια να οφείλεται στον πάτερα ή και στους δύο γονείς.                                                                                                     Σωστό□ Λάθος□

60. Οι φυσιολογικοί καρυοτυποι του ανθρώπου μπορεί να είναι : 44+ΧΥ, 44+ΧΧ, 44+ΥΥ.

61. Το γραμμικό μιτοχονδριακο γενετικό υλικό των κατώτερων πρωτοζώων απαντάται και με την μορφή αδελφών χρωματιδων ενωμένων στο κεντρομεριδιο κατά την φάση G2.

62. Η ουρακιλη είναι πυριμιδίνη.

63. Αν ισχύει ότι ο λόγος A+T/G+C=0,6 στα σωματικά κύτταρα ενός διπλοειδους είδους τότε ο ίδιος λόγος σε ένα γαμέτη του είναι ίσος με 0,3.

64. Αν ο Griffith είχε σκοτώσει τους λείους πλευμονιόκοκκους με αντιβιοτικό, θα είχε τα ίδια αποτελέσματα το πείραμα;

65. Μπορεί να ερμηνευθεί  το πείραμα του Griffith   με την ύπαρξη πλασμιδιου που φέρει το γονίδιο για το κάλυμμα και γονίδιο μεταφοράς;

66. Η δυνατότητα των πλασμίδιων να ανταλλάσουν γενετικό υλικό μεταξύ τους και με το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου απαιτεί τα βακτήρια να είναι ζωντανά.

67. Από το πείραμα του Griffith μπορούμε σήμερα να συνάγουμε (ακόμη και αν δεν μας είναι γνωστό το πείραμα των Avery at. al.) ότι οι πρωτεΐνες του βακτηρίου D. pneumoniae αποκλείεται να είναι το γενετικό υλικό του.

68. Ο μετασχηματισμός των βακτηρίων συνέβει για πρώτη φορά στο πείραμα του Griffith.

69.O μετασχηματισμός ορίζεται μόνο όταν το εισερχόμενο στο βακτήριο τμήμα DNA  προσδίδει  στον δέκτη νέες ιδιότητες.

70. Στο πείραμα   των Hershey & Chase δεν αποδεικνύεται ότι δεν απαιτείται η πρόσδεση του καψίδιου στην κυτταρική μεμβράνη για την εισαγωγή και την δράση του DNA του ιού εντός του βακτηριακού κυττάρου.

71. Επειδή τα νευρικά κύτταρα δεν διαιρούνται τα χρωμοσώματα τους δεν αναδιπλώνονται με μη ιστόνες.

72. Ένας άνθρωπος 100 ετών δεν πραγματοποιεί ούτε μίτωση ούτε μείωση στα κατάλληλα κύτταρά του.

73. Οι γαμέτες μπορούν να διαιρούνται σε κυτταροκαλλιέργειες in vitro. Επομένως είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε τον καρυότυπο τους.

74. Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων αναδιπλώνεται με την βοήθεια ιστόνων.

75. Υπάρχουν φωτοσυνθέτοντα κατώτερα πρωτόζωα που δεν διαθέτουν κανένα κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA.

76. Μέσα σε ένα χλωροπλάστη ή/και σε ένα μιτοχόνδριο είναι απαραίτητη η ύπαρξη νουκλεοσωμάτων.

77. Στο χλωροπλαστικο γενετικό υλικό αναμένουμε εξαιτίας της θεωρίας της ενδοσυμβίωσης να υπάρχουν γονίδια οργανωμένα σε οπερόνια.

78. Στο πείραμα των Hersey και Chase, στο υπερκείμενο της φυγοκεντρισης δεν εντοπίστηκε ραδιενεργός φωσφόρος άλλα μόνο ραδιενεργό θείο.

79. Οργανισμοί με το ίδιο πλήθος χρωμοσωμάτων έχουν και το ίδιο μέγεθος γονιδιώματος.

80. Όλες οι  πρωτεΐνες που δρουν στα μιτοχόνδρια πρέπει μετά την σύνθεση τους να εισαχθούν σε αυτά.

81. Σε 4 δοκιμαστικούς σωλήνες υπάρχουν: Στον πρώτο, ένα βακτήριο χωρίς πλασμιδια, στο δεύτερο, ένα πλασμιδιο με γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό πενικιλλίνη, στον τρίτο, ένα βακτήριο με το πλασμιδιο αυτό, στον τέταρτο, ένα πλασμιδιο χωρίς γονίδια ανθεκτικότητας. Σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα προστίθεται το αντιβιοτικό πενικιλλίνη, σε πόσους δοκιμαστικούς σωλήνες θα παραμείνει ζωντανό το περιεχόμενο τους;

82. Το φυτικό είδος Zea mays έχει στον πυρήνα του 10 χρωμοσώματα άρα θα έχει και γονιδίωμα μικρότερο από 3*10^9 ζεύγη βάσεων.

83. Υπάρχουν ιοί με χρωμοσωμικό γενετικό υλικό.

84. Τα θερμόφιλα βακτήρια θα πρέπει έχουν γενετικό υλικό με ποσοστό γούνινης μεγαλύτερο από 60 %.

85. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ιοί με γενετικό υλικό που περιεχέι ποσοστό αδενίνης μεγαλύτερο από 53%.

86. Στο γονιδίωμα των ιών που προσβάλουν ευκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν γονίδια που κωδικοποιούν για mRNA, tRNA, rRNA, snRNA κ.α.

87. Εικάζεται πως στην αρχέγονη Γη το πρώτο γενετικό υλικό ήταν το RNA. Όμως τελικά η φύση επέλεξε το DNA. Δώστε μια εξήγηση.

88. Οι δεσμοί υδρογόνου μπορούν να δημιουργηθούν και ενδομοριακά σε ένα μονόκλωνο μόριο νουκλεικου οξέος.

89. Το βακτηριακό γενετικό υλικό έχει τριτοτάγη δομή.

90. Το γονιδίωμα της Ελένης Κ. είναι ίδιο με το γονιδίωμα της Έλλης Σ. αφού και οι δυο είναι ανθρωποι και μάλιστα θηλυκά άτομα.

91. Το ανθρωπινο γονιδίωμα έχει μέγεθος 3 δισεκατομυρια ζεύγη βάσεων είτε το άτομο είναι αρσενικό είτε θηλυκό.

92. Το χημικό στοιχειο είναι ισχυρό δηλητήριο για τον άνθρωπο διότι ανήκει στην ιδια περίοδο του περιοδικού πινακα με ένα μακροστοιχείο μας.